05 Jul

เครื่องดื่มเกลือแร่ มีประโยชน์และโทษอย่างไร

ความรู้เรื่องประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มเกลือแร่

การดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ นั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ มีประโยชน์คือ ถ้ารู้จักใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของร่างกาย ดื่มเพื่อ ความสดชื่นหลังออกกำลัง มีโทษคือการดื่มพร่ำเพรื่อ ดื่มไม่รู้เวลา หรือดื่มในช่วงเวลาที่สภาพร่างกายไม่ต้องการ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือความรู้ของผู้ใช้ที่จะต้องรู้จักวิธีใช้ที่เหมาะสม แต่ถ้าดื่มด้วยความรู้สึกว่ารสชาติ ดี รสชาติอร่อย ก็เป็นอีกเรื่องที่ตัดสินใจได้ง่ายตามความถูกปากของเรา

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

Sport Drink

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่ หรือ Sport Drinks

หลายคนอาจจะทราบดีว่า เครื่องดื่มเกลือแร่ คือ เครื่องดื่มในการชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายเสียไปในระหว่างเล่นกีฬา โดยปรุงแต่งให้มีรสชาติที่ดีและน่าดื่ม โดยส่วนมากเครื่องดื่มเกลือแร่มัก มีส่วนผสมของน้ำตาล  และส่วนประกอบของเกลือแร่ ที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำในร่างกายไปใช้ได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ของการดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ สามารถแก้กระหายให้ ความสดชื่นหลังออกกำลัง เพราะใน เครื่องดื่มเกลือแร่ มี กลูโคส หรือซูโครส หรือเด็กซ์โทรสและโซเดียม โปแตสเซียม และคลอไรด์ อยู่ในสภาพอิเลคโทรไลค์ ในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยให้น้ำเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้เร็วขึ้น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเสียเกลือแร่ในเหงื่อตามความเข้าใจ โทษของการดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ ทำให้ฟันผุ เนื่องจากส่วนผสมของน้ำตาล และกรดต่าง ๆ ที่ผสมจะไปกัดกร่อนสารเคลือบฟัน ถ้าดื่มากเกินไปก็ไม่เหมาะสม เพราะที่จริงตามปกติได้รับเกลือแร่จากอาหารมากพออยูแล้ว ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ควรรู้จักควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมจะดีที่สุด

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องดื่มประเภทเกลือแร่ออกมาหลายยี่ห้อ ในฐานะของผู้บริโภคจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 108 (พ.ศ.2530) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ ไว้บ้าง ซึ่งในประกาศกระทรวงฉบับนี้ กำหนดให้เครื่องดื่มเกลือแร่เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และให้หมายความว่า เป็นเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่เป็นส่วนประกอบหลัก ทั้งนี้รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ชนิดแห้งด้วย

สำหรับส่วนประกอบอื่น ๆ ถ้ามีก็ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้ เช่นเครื่องดื่มเกลือแร่ 1 ลิตร ประกอบด้วย
-โซเดียม ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิอิควิวาเลนท์ และไม่เกิน 40 มิลลิอิควิวาเลนท์
-น้ำตาลกลูโคส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของน้ำหนัก หรือ ซูโครส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของน้ำหนัก
-โพแทสเซียม ไม่เกิน 5 มิลลิอิควิวาเลนท์ (ถ้ามี)
-ไบคาร์บอเนตหรือซิเตรต ไม่เกิน 13 มิลลิอิควิวาเลนท์ (ถ้ามี)

หรือหากต้องการใช้เกลื่อแร่อื่น หรือน้ำตาลอื่น ให้ใช้ได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นอกจากนี้การแต่งกลิ่นและรสต้องเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มเกลือแร่ เท่านั้น ต้องไม่มีตะกอน และน้ำที่ใช้ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภค ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ไม่มีคาเฟอีน ส่วนชนิดแห้งต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ำหนัก รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวข้างต้น

ในปัจจุบัน เรามาถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณเป็นร้อยละ ของน้ําหนักปริมาณเกลือแร่ต่อลิตรและปริมาณต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอาหาร และส่งรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ พร้อมส่งฉลากอาหารจํานวน ๒ ชุด” ในข้อ ๔ ให้ผู้ผลิตหรือนําเข้าอาหาร ที่ได้รับการจดทะเบียนอาหารประเภทกาแฟ ชาสมุนไพร
และเครื่องดื่มเกลือแร่ก่อนประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ ดําเนินการยื่นหลักฐานแสดงรายละเอียดของอาหาร
เพิ่มเติมตามระเบียบนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

และใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ ๒) ๗ เมษายน ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมที่ควรอ่านเอาไว้บ้าง

สิ่งสำคัญ คุณควรทราบว่า เครื่องดื่มเกลือแร่ ที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ตรงตามที่กระทรวงระบุหรือไม่ หรือตรงกับผงเกลือแร่ ORS แค่ไหน เพื่อที่จะได้รู้ว่า ควรใช้เมื่อไร อย่างไร เพื่อประโยชน์ในการเลือกซื้อและความปลอดภัยในการบริโภค รวมทั้งผลลัพธ์ในการดื่มที่ถูกต้อง

เกลือแร่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญใน ร่างกายหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกาย เป็นองค์ประกอบของ เซลล์เนื้อเยื่อและเส้นประสาท เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ ฮอร์โมน และวิตามิน นอกจากนี้ เกลือแร่ยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในทุกอวัยวะ อาหารทั่วไปที่เป็นแหล่งของ เกลือแร่ทั้งชนิดหลักและชนิดปริมาณน้อยแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของอาหาร ตัวอย่าง โโยเกลือแร่ที่มีความสำคัญต่อร่างกายนั้นประกอบด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไอโอดีน เหล็ก แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง และโพแทสเซียม

จากความสำคัญและหน้าที่ ของเกลือแร่ จะเห็นได้ว่า เกลือแร่ มีความสำคัญยิ่งต่อร่างกาย ซึ่งร่างกายต้องได้ รับเพียงพอ ในแต่ละวัน เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี และสมบูรณ์แข็งแรง

หน้าที่โดยทั่วไปของเกลือแร่
1.รักษาความสมดุลของกรดและด่างในร่างกาย
2.เป็นตัวเร่งสำหรับปฏิกิริยาทางชีว
3.เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย
4.รักษาความสมดุลของน้ำในร่างกาย
5.ช่วยในการรับ-ส่งประสาทความรู้สึก
6.ควบคุมการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ
7.ช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ

ข้อควรระวังก่อนดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่
คุณต้องไม่ลืมไปว่า โดยปกติในแต่ละวัน ร่างกายของเรามีโอกาสได้รับเกลือแร่ต่าง ๆ จากอาหารเพียงพออยู่แล้ว การบริโภคเกลือโซเดียมมากเกินไป อาจเป็นอันตรายได้ ปัจจุบันถึงกับมีแคมเปญลดเกลือครึ่งนึงของ รพ.รามา ออกมากระตุ้นความรู้ และเตือนภัยในการบริโภคโซเดียม(เกลือ) พร่ำเพรื่อ โดยเฉพาะในผู้ที่ป่วยโรคหัวใจ หรือโรคไต

ในการดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่นั้น เหมาะกับผู้ที่ออกกำลังกายและเสียเหงื่อมากๆ เนื่องจากการออกกำลังกายเท่านั้น ที่สำคัญเด็กและทารกไม่ควรดื่ม เพราะอาจเกิดการเสียสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายได้ที่จริงแล้วการเสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย โดยปกติเราควรดื่มน้ำชดเชยเหงื่อที่เสียไปก็พอแล้ว โดยปกติร่างกายสามารถปรับตัวต่อการเสียเหงื่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้เกลือแร่ชดเชย เว้นแต่การออกกำลังกายที่หนักและต่อเนื่องนานๆ จนร่างกายขาดเกลือแร่จริงๆ จนส่งสัญญานออกมา เช่น มีอาการเป็นตะคริวเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ คนๆนั้นก็ควรรู้ว่าร่างกายของตัวเองสูญเสียเกลือแร่ได้ง่าย ต้องรู้จักชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียไป

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่

การแสดงฉลากของเครื่องดื่มเกลือแร่
การระบุข้อความในฉลาก จะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง “ฉลาก” ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) กล่าวคือต้องแสดงวันเดือนและปีที่ผลิต, วันเดือนและปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีข้อความว่า “ผลิต” “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน”กำกับไว้ด้วย และแสดง
-ส่วนประกอบต่าง ๆ
-ชื่อ-ที่ตั้งของผู้ผลิต
-มีข้อความว่า “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “สีสังเคราะห์” ถ้ามีการใช้
-มีข้อความว่า “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ” “แต่งรสธรรมชาติ” หรือ “แต่งรสเลียนธรรมชาติ” ถ้ามีการใช้
-มีการแสดงข้อความ “เด็กและทารกไม่ควรรับประทาน, เฉพาะผู้สูญเสียเหงื่อ-จากการออกกำลังกายเท่านั้น, ไม่ควรรับประทานเกินวันละ…” (รวมแล้วไม่เกิน 1 ลิตร)
ซึ่งข้อความนี้ตัวอักษรต้องมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยมการสังเกตฉลากต้องดูเครื่องหมายการได้รับอนุญาตตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ว่าได้รับอนุญาตให้ใช้แล้ว (เครื่องหมาย อย.) และข้อความในฉลากต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย

จากข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังนี้ คงได้ทราบแล้วว่า เครื่องดื่มเกลือแร่ ควรใช้เมื่อไร และกับใคร เพื่อให้ได้ประโยชน์และปลอดภัยในการบริโภค แต่เครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีขายตามท้องตลาดก็มีมากมายหลายชนิด การรู้จักเลือกซื้อ รู้จักอ่านส่วนประกอบของเครื่องดื่มเกลือแร่ เปรียบเทียบไว้บ้าง ก็เป็นสิ่งจำเป็นเป็นกฏธรรมดาอยู่แล้วของผู้บริโภคว่าถ้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ก่อนซื้อก็ควรศึกษากลั่นกรองและเปรียบเทียบ โดยดูข้อความจากฉลากว่าเป็นอย่างไร และมีข้อห้ามอะไรบ้าง ควรที่จะอ่านให้เข้าใจก่อนซื้อ หรือบริโภคเสมอครับ

27 Dec

G-Shock Collector

สัมภาษณ์ คุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี นักสะสม G shock ไฟแรง

ถ้าพูดถึง นักสะสม G shock แล้วบอกว่า  คุณต๊อด ปิติ เป็นหนึ่งใน Thai G-Shock Collector ที่มี G-Shock Limited Edition รุ่นสะสม รุ่นหายาก ไว้มากมาย เชื่อว่าหลายคนคงคิดไม่ถึงว่างานอดิเรกนี้ คุณต๊อด จะจริงจังในระดับความหลงใหลระดับ แฟนพันธุ์แท้ กันเลยทีเดียวเพราะตอนนี้จำนวนสะสม 450 เรือน ไม่น้อยเลยเมื่อเปรียบเทียบกับระยะที่หันมาสะสมอย่างจริงจังในระยะเวลา 2 ปี และวันนี้เป็นวันเปิดใจครั้งแรก ในฐานะนักสะสมครับ

อันไหนคือเรือนแรกของ G shock

เรือนนี้เป็นเรือนแรก ทำในปี 1983

นักสะสม G-Shock

ผมว่ามันเป็นสีสัน เป็นความสนุกของการตื่นเช้ามา แต่งตัวจะไปเล่นกีฬาจะไปอะไร ได้มองดูเรือนไหนมันเหมาะ การเป็นนักสะสมไม่จำเป็นจะต้องมีจำนวนเยอะ จะถามว่า ผมทำงานเหนื่อย ผมทำงานหนัก ทำทุกๆอย่างมา การที่จะมาเสียกับนาฬิกาหลักพัน หลักหมื่น แล้วมีความสุข ผมว่ามันคุ้มค่า เวลาซื้อไม่ได้ทุกคนหรอก แต่นาฬิกาพอซื้อได้ เราก็คลั่งมาซื้อนาฬิกา เพราะเวลาเราซื้อไม่ได้ และผมมองว่า คือคนที่ชอบ G shock ก็เพราะเค้าเห็นแบบนี้ว่านี่แหละเสน่ห์ของ G shock นี่แหละคือความชอบของ G shock มันมีหลายทรงหลายสี หลายคาแรคเตอร์ เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ ความชอบแบบเหลี่ยมแบบกลม ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะรุ่น

จริงๆแล้วในช่วง 10 ปีแรก ช่วงแรกๆ มันจะมีแค่สีดำอย่างเดียว หลังจากนั้นถึงค่อยๆมีสีสัน รุ่นแรกในบ้านเรามี รุ่นหนุมานนะ ค่อนข้างหายาก ส่วนที่ออกมา 4 เรือน สยามมนุสสติก็ต่อแถวจนถึงลานจอดรถ ส่วนมากก็คือ ร่วมทำกับ G shock หรือซื้อจาก casio Limited by casio แล้วเอามาขายเอง

G shock รุ่นหายาก ที่ผูกพันเป็นพิเศษ

G shock รุ่นสะสม ที่ผูกพันเป็นพิเศษ คือ รุ่นที่ทำเป็นลายเฉพาะตัว TP 12 ซื้อมาแล้วสั่งทำเอง หายากแน่นอน มีของผมเรือนเดียว

Thai G-Shock Collector

เรือนโปรดที่ใส่บ่อยที่สุด

เรือนโปรดที่น่าจะใส่บ่อยที่สุดคือ ตัว Oirigin 1983

OntFront เรือนนี้ที่ว่ามีแค่ 50 เรือนทั่วโลก ได้มายากไหมครับ

OntFront เรือนนี้ได้มาง่ายที่สุดครับ (สำหรับคุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี) แต่คนที่ได้มาก่อนคงจะได้มายากที่สุด คือ บังเอิญผมฟลุ๊คได้มาง่ายที่สุด OntFront เป็นนาฬิกา Limited Edition ที่มีแค่ 50 เรือนจาก Holland
ผมอยากได้มากมันแพงมากแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหน เป็นเรือนที่ผลิตทั่วโลกมาแค่ 50 เรือน จัดอยู่ในระดับ G-Shock รุ่นหายาก เป็น rare item สำหรับนักสะสม แต่ก็ได้มาด้วยน้ำใจของรุ่นพี่นักสะสมในวงการ จากพี่ทอม พี่เค้าเป็น Admin Thai G-Shock Collector พี่ทอมบอกว่าพี่มี แต่ที่สำคัญพี่ไม่รู้จะขายที่ราคาไหน จะขายในราคาตลาดก็รู้สึกว่าจะมาเอาเปรียบผมเกินไป เพราะพี่ไม่ได้ซื้อมาในราคาตลาดนะ พี่ไม่อยากเอากำไรอะไร
ผมเลยบอกไปว่าเอาราคาที่พี่สบายใจ แต่ที่สำคัญเลยที่พี่ทอมยอมให้ผมเนี่ยเพราะเค้ารู้ว่าผมไม่ได้เอาไปขายต่อ นี่คือนักสะสมไงคือ เค้าเห็นว่าเราตั้งใจสะสม ได้แล้วไม่เอาไปขายต่อ

Thai G-Shock Collector

(ที่จริงมันเข้ากับคาแรคเตอร์และคำสอนที่ว่าลูกคนกลางต้องเข้ากับใครก็ได้ คาแรคเตอร์นาฬิกาG shock ก็เหมือนกันคือ เข้ากับใครก็ได้)

สิ่งที่ประทับใจในการสะสม

รู้สึกได้ถึงน้ำใจในหมู่ Thai G shock Colletor ด้วยกัน เพราะสำหรับนักสะสม G shock นาฬิกาแต่ละเรือน เป็นเรื่องของเรื่องราวและความมีค่าทางใจ เป็นความสุขของการสะสมจริงๆ แต่ยอมแบ่งปันให้เพื่อนนักสะสมในแวดวงด้วยกันได้ ไม่ใช่เพราะราคา แต่เพราะว่าในจำนวนที่สะสมนั้น ถ้าเห็นว่าเรือนไหนน่าจะแบ่งปันให้ได้ และเชื่อใจว่าผู้รับนั้นควรค่าแก่การรับ ไม่ได้เอาไปเพื่อขายต่อ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องของหัวใจ และความสุขล้วนๆ ที่ก้าวข้ามเรื่องราวของกำไร เงินทอง และมูลค่าที่จะเอามาอวดกัน บางครั้งก็ให้เพราะว่าไม่อยากให้ไปเสียตังค์กับพ่อค้าที่มากเกินไป บางครั้งก็เห็นว่าสะสมไว้เป็นร้อยเรือนแล้ว แต่เรือนนี้มันเหมาะกับเพื่อน เหมาะกับน้องก็ให้กันได้ อันนี้ทำให้รู้สึกถึงน้ำใจที่มีต่อกัน นี่แหละอารมณ์ของนักสะม G shock ตัวจริง ความรู้สึกของคนวงใน พี่น้องที่มีน้ำใจจะให้กันจริงๆ

นักสะสม G-shock

ลึกลงไปในตัวตนทุกครั้ง มีความทรงจำของวัยเด็กอยู่ ใครอาจจะไม่สังเกตว่าที่จริง G shock มันเข้ากับคาแรคเตอร์และคำสอนที่ว่าลูกคนกลางต้องเข้ากับใครก็ได้มากๆ เพราะ คาแรคเตอร์นาฬิกาG shock ก็เหมือนกันคือ เข้าได้กับทุกคน ความมีหลายสี หลายทรง หลายคาแรคเตอร์ที่เลือกได้อาจจะบอกว่า G-Shock นี่แหละคาแรคเตอร์จริงๆ ของคุณต๊อด

ถาม ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนๆในวงการ G-shock Collector Thailand

ตอบ บอกเลยว่านั่งคุยอยู่กับคนที่อยู่ใน G-shock แล้วสิ่งที่ได้มา คือ ผมเจอเพื่อนใหม่ที่เหมือนจะสนิทกัน มันอาจจะเป็นพื้นฐานของคนที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน พูดจาภาษาเดียวกันเข้าใจในทิศทางเดียวกันเป็นเรื่องที่แปลกมาก และคนที่อยู่ในกลุ่ม หลากหลายมาก หลากหลายอาชีพ หลากหลายชนชั้น หลากหลายที่อยู่ แต่ถามว่าคุยกันรู้เรื่องไหม ก็พูดจาภาษาเดียวกัน อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่แปลก

และสิ่งที่สำคัญคือวันนี้ ผมมานั่งพูดเรื่อง G-shock ด้วยตัวผมเอง ผมรู้สึกเลยว่า “ไอ้คำว่านักสะสม พอเราไม่ได้สะสม เราจะหาว่ามันบ้า มันเว่ออะไรต่างๆ เพราะเราไม่ได้ไปชื่นชอบกับมัน แต่พอผมมานั่งพูดมานั่งอธิบายแล้ว เฮ้ย ผมหลงรัก G-shock จริงๆ และนี่คือ นี่คือความสุข” นี่คือทรัพย์สินของผม พูดไปคือทรัพย์สินทางใจ คนอื่นมาตีมูลค่าเรื่องของคุณ ผมไม่เคยตี

นักสะสม G-shock

คือวันนี้ของผม วันนี้ตอนแรกพูดๆไปแล้วมีความรู้สึกว่าเออเนี่ย มันคือเสน่ห์ของ G-shock และที่ผมบอกว่ากลุ่มคนมันหลากหลายเพราะมันเข้าถึง บางคนอยากที่จะลิมิทเต็ด บ้านๆ ก็หลักพันไป limited รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็หลักหมื่น หลักหมื่นปลายๆ หลักแสน ผมว่าวันนึงมีถึงหลักล้านกับนาฬิกาสายยาง (หัวเราะ) เพราะ demand มันเยอะ เพราะคนที่รัก G-shock ชื่นชอบในนาฬิกาสายยาง มีเยอะมีอยู่ทั่วโลกไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ ของทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินทางใจ มันตีค่าไม่ได้เหมือนอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ มันเป็นมูลค่าของเรา

ถาม มูลค่าของความรู้สึก ?

ตอบ เอ้อ มันเป็นของเราอ่ะ มันไปบอกคนอื่นได้ไหมว่าผมซื้อเรือนนี้ อย่างที่ผมบอกน่ะว่าเรือนนี้มันหมื่นเดียวเองนะ ผมเอาตังค์หมื่นเดียวให้เขา กับเอานาฬิกาเรือนนี้ให้ (ในมือถือ G-shock สิงห์อยู่)

นักสะสม G-shock

มีโปรเจคที่จะทำ G-shock Thailand Limited 3 สี สีละ 100 เรือน จำนวน 300 เรือน ในราคาต้นทุนเพื่อการเก็บสะสม

ถาม ความรู้สึกคนละอย่างกัน ‼

ตอบ นี่คือเป็นมูลค่าที่เราประเมิน ของแต่ละคน บางครั้งเราไม่ได้ประเมินมูลค่าในรูปแบบของเงิน นั่นแหละคือสิ่งที่ผมว่า G-shock ทุกคนรู้สึก

ถาม สิ่งที่ได้คือความรู้สึกพิเศษ? (มองนาฬิกาเรือนที่ใส่)

ตอบ ใช่ .. (หันไปมองที่ข้อมือ)
เรือนนี้ที่ใส่อยู่เพราะว่าผม ..เมื่อวานนี้จิน เข้าไปเอาที่บ้านผม แล้วเอาเรือนที่ผมใส่ประจำไปหมดเลย ผมน่ะไปยืนอยู่ตั้งนานเมื่อเช้า เฮ้ยเรือนที่ใส่ไปไหนหมดเลยวะ สีดำจะมาเยอะ

ถาม ทางนี้เลย ‼ (มองตามไปที่กล่องสะสมด้านที่มีเรือนสีดำ)

ตอบ คุณดูทางนี้สิ เพราะผมจะชอบสีดำกับสีขาว สีขาวนี่เป็นวันที่สบายๆ สีดำคือวันทำงาน ไอ้เรือนนี้ไม่ใช่ ที่ผมชอบน่ะ เรือนนี้ผมให้จินไปตามหา คือตอนเริ่มสะสมเยอะๆเนี่ย มันจะเริ่มเข้าไปหาว่า เราจะเริ่มหาว่าสุดท้ายคาแรคเตอร์ของเราคืออะไร เราชอบเรือนไหน บางคนเค้าจะสุด เค้าจะชอบเฉพาะเรือนรุ่นนี้ บางคนเรือนเหลี่ยม บางคน GA บางคนเรือนฟรอกแมน อ่อ สุดท้ายของผม แล้วของผมมานั่งมองว่าแล้วของผมเนี่ยเราชอบอันไหนวะ ผมชอบ G-shock
ทุกคนจะบอกว่าคนที่ชอบอันนี้เพราะอะไร คนที่ชอบเรือนนี้เพราะอะไร คนที่ชอบ GA คนที่ชอบ Frogman แต่เห็นผลของทุกคน คือ เหตุผลของผม

ถาม อันนี้อยู่ในเกณฑ์หลงใหลเลยนะครับ

ตอบ เอ้อนะ ..

ถาม คือผมเกทนะ

ตอบ บางคนอาจจะบอกว่าถ้าผมมีตังค์เยอะเท่าคุณต๊อด ผมก็จะหลงใหลเหมือนคุณต๊อดนี่แหละ ฉะนั้นเขาก็เลยลิมิทความชอบ Max ของเค้า Priority เป็น 1 2 3 4 ผมนี่ Priority เป็น G-shock เพราะฉะนั้นได้อะไรมา ผม appreciate กับสิ่งที่ผมได้ทุกวัน เพราะฉะนั้นการบ้านของเค้าคือการไปหาให้ผมทุกวัน วันไหนไม่ได้ผมจะไปปลดจากข้อมือมัน (หันไปแซวคุณจิน รุ่นน้องคนสนิท ทุกคนหัวเราะ)

คือตอนนี้มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกละ คือมีเพื่อน และคนนี้ก่อนหน้าที่เค้าจะมาเป็นแอดมิน นี่เป็นแอดมินอยู่ G-shock collector เป็นคนหานาฬิกาให้ผมนี่แหละ หาจนได้ดีล่ะ หาจนไปเจอคนที่เจอ คือคนที่ใช่่

G-Shock Limited Edition G-Shock รุ่นสะสม
ถาม คือกำลังจะบอกว่า ..

ตอบ ผมบอกแล้วไงว่า มัน..เข้าใจในอารมณ์ของคนที่เข้ามาอ่านบลอกเกอร์ แต่ละคน คือ หนึ่งเขาชื่นชอบความเป็นคาแรคเตอร์ของคนเขียนแต่ละคนที่มุมมอง G-shock charactor ก็มีคาแรคเตอร์เหมือนกัน

ถาม เหมือนกับว่ามีคลื่นแบบเดียวกันแล้วเวลาคุย คุยภาษาเดียวกันไหม..?

ตอบ เอ้อ..ก็ที่จินไปหานาฬืกาให้ผม แล้วก็ไปเจอคนที่รัก G-shock อย่างพี่ทอมเนี่ยไม่เคยแบ่ง G-shock อะไรให้ใคร เขาไม่ใช่สายขายอยู่แล้ว ผมก็อยากได้เรือนนึงแพงมาก จินบอกทำไงดีพี่จะไปหาที่ไหน แกตอบว่า พี่มี อย่างเนี่ยะ แล้วสิ่งที่สำคัญคือพี่เค้าบอกว่าแต่ว่าสิ่งที่สำคัญพี่ไม่รู้จะขายราคาไหนนะ จะขายราคาตลาดก็รู้สึกว่าจะมาเอาเปรียบผม เพราะก็ไม่ได้ซื้อมาราคาตลาดแต่ผมบอกว่าพี่ไม่ได้กำไร ไม่ได้เอาอะไร เอาทุกอย่างคือความสบายใจ แล้วก็ให้ไปพูดคุยกับจินไป แต่สิ่งที่สำคัญคือ ที่เค้ายอมให้ผมเนี่ย เค้ารู้ว่าผมไม่ได้เอาไปขายต่อ

ถาม คือความรู้สึกนี้เลย ..

ตอบ นี่คือนักสะสมไง
G-Shock รุ่นหายาก

ถาม เพราะฉะนั้นนี่คืออารมณ์ต่างระหว่างพ่อค้ากับนักสะสม?

ตอบ ผมถึงบอกแล้วไงว่า ถ้าเค้ารู้ว่าผมเอาไปขายต่อเค้าคงไม่ให้ เค้าก็บอกว่าเอาเรือนนี้ให้ผมน่ะ เค้ารู้ว่าเรือนนี้อยู่ในเมืองไทยนี่ไม่ไปไหนหรอก คือผม คือผมถามแทนให้เลยว่า มีวันไหนที่ผมไม่สะสมน่ะ มันออกมาทุกวันแล้วผมจะเลิกมันยังไง

G-Shock รุ่นหายาก

ถ่ายรูปบลอกเกอร์ที่มาสัมภาษณ์ด้วยกันเป็นที่ระลึก

 นักสะสม G  shock แต่ละคนในกลุ่ม Thai G-Shock Collector มีคาแรคเตอร์เป็นอย่างไร และจำนวน G-Shock Limited Edition ในบ้านเรามีอยู่มากมายขนาดไหน รุ่นสะสม รุ่นหายาก มีมากน้อยอย่างไรในบ้านเรา เรื่องนี้น่าสนใจ น่าติดตามดีจริงๆครับ สักวันถ้ามีโอกาสเราจะเดินทางไปค้นหาคำตอบอีก อย่างแน่นอน

12 Dec

Hello world!

 • December 12, 2014
 • VDO

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

08 Nov

Saga International Balloon Fiesta 2014

Saga International Balloon Fiesta 2014

Saga International Balloon Fiesta เป็นงานบอลลูนระดับโลกที่ใกล้บ้านเราที่สุดแห่งนึงครับ ปีนี้ตั้งใจว่าจะไปเยือนให้ได้ และสุดท้ายก็ได้ไปจริงๆ เพราะมีอะไรพิเศษๆ ได้จังหวะเหมาะมากมายครับ ตอนแรกเมื่อต้นปี 2014 นี้เอง ยังคุยกับน้อง Kat Fauntleroy Duck น้องแคท เจ้าของหนังสือ โตเกียวใครๆ ก็เที่ยวได้ เล่าเรื่องเพื่อนเค้าไปออกงานบอลลูนที่ซากะ ยังบอกๆ กันไว้ว่าถ้าจัดงานจะไปร่วมแจมด้วย ไปช่วยเขียนเรื่องราวของคนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม Saga International Balloon Fiesta ทุกปี ที่ Singha corporation ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมอยู่ตลอด

Saga International Balloon Fiesta

The Ambassador of Japan to the Kingdom of Thailand and the Governor of Saga
Prefecture request the pleasure of your company at a Reception promoting Saga Beef and tourism to Saga
To introduce the charm of Saga Prefecture to the people of Thailand, Mr. Yasushi
Furukawa, the Governor of Saga Prefecture, will visit Thailand from 27th to 28th October, and the Saga Prefectural Government and the Embassy of Japan in Thailand will be hosting a Reception on 28th October, 2014 at the Japanese Ambassador’s
Residence

ต่อมาปลายตุลาคมที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าจังหวัด Saga Mr. Yasushi Furukawa the Governor of Saga Prefecture ก็เดินทางมาประชาสัมพันธ์จังหวัดที่เมืองไทย โดยจัดงานที่ Japanese Ambassador’s Residence และทาง the Embassy of Japan in Thailand ให้การรับรอง

Saga International Balloon Fiesta 008

 

ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานด้วย ในฐานะคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นตัวยง ทาง JGB เชิญให้ไปร่วมงาน ในงานส่วนมากจะเป็นระดับผู้ใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับ งานนี้ได้รู้จักจังหวัด ซากะ ในแง่มุมต่างๆ ทั้ง เนื้อดี อย่างเนื้อ A5 ของ ซากะ สาเกชั้นดีที่รสชาติหอมอร่อยนุ่มนวลมากๆ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด กิจกรรมที่จัดร่วมกับไทย เช่น ละคร กลกิมิโนที่จะออกอากาศเร็วๆ นี้ และงาน 2014 Saga International Balloon Fiesta ,an Asian maximum grade Hot Air Balloon International Festival at Saga city, Saga, Japan. Saga International Balloon Fiesta

Saga International Balloon Fiesta 009

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดี ที่ผมได้พบกับท่านผู้ว่า Mr. Yasushi Furukawa the Governor of Saga Prefecture ซึ่งท่านอัธยาศัยดีมากๆ ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ชักชวนแนะนำให้ไปเที่ยวจังหวัดซากะ เลยตกปากว่าจะไปร่วมงานบอลลูนที่จังหวัดซากะด้วย ท่านดีใจมากก็เลยได้แนะนำให้รู้จักกับคุณ Mokoto Shirai Director-General Chief Global Strategy Officer และคุณ Ikegami Shinichiro ที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวให้ด้วย เผื่อติดขัดอะไรจะได้ประสานขอตวามช่วยเหลือด้านข้อมูลได้ ถึงขนาดนี้ต้องไปครับ ต้องไปเที่ยวให้ได้ ไปดูจริงๆเลยว่าที่นี่มีเสน่ห์แค่ไหนด้วยตาเราเอง ไปลิ่้มลองความอร่อยของเนื้อซากะ ไปชิมสาเกถึงที่ ไปดูทุกอย่างที่เล่ามาว่าเป็นอย่างไร แล้วเอาประสบการณ์จริงกลับมาเล่ากัน

Saga International Balloon Fiesta 0006

Saga International Balloon Fiesta 0020

ทริปนี้ก็เป็นทริปฉุกละหุกนิดหน่อยเพราะ งานบอลลูนคืออีกราว 3 วันถัดมา ตัดสินใจไปก็ไปเลย แต่ก็ไม่ได้หวั่นใจอะไร เพราะฉุกละหุกกว่านี้ก็ไปมาแล้ว และทางญี่ปุ่นเปิดฟรีวีซ่า เที่ยวญี่ปุ่นได้ตลอด ทันที่ที่พร้อม คนพร้อม ตั๋วพร้อม ก็เดินทางได้เลย เรื่องนี้เดินทางรอบนี้สนุกและลุ้นมากๆ ตรงลืมไปเรื่องการจองที่พักในช่วงเวลางานเทศกาลติดๆกัน (คนพร้อม ตั๋วพร้อม โรงแรมไม่พอ) เพราะที่จังหวัด ซากะ มีงานเทศกาลติดกันถึง 2 งาน ตือ งานบอลลูนแล้วก็ยังมีงานเทศกาลที่เมือง Karatsu ด้วย เชคที่พักรอบแรกนี่ท้อเลยครับ และเอาเข้าจริง ก็จองได้แค่ 2 คืน 31-1-2 พย. แรก ที่ APA Hotel ราคาที่พักสูงพอควร แถมส่วนมาก มีแต่ห้องเดี่ยว คืนนึงหมื่นกว่าเยน ส่วนวันที่เหลือเต็มหมด ไม่มีโรงแรมว่างเลย ก็ยังตัดสินใจจะไปกัน เผื่อโรงแรมท้องถิ่นอาจจะมีเหลือ บอกกล่าวรวมพลกันได้ 4-5 คน ก็ตัดสินใจตะลุยกัน โดยคุยเผื่อกันไว้ว่าถ้าไม่มีที่พักจริงๆ ก็จะเช่ารถขับ ติดเอาถุงนอนไปด้วย ถ้าไม่มีที่พัก โรงแรมเต็ม ไม่เหลือว่างจริงๆ ก็จะซุกหัวนอนกันในรถแก้ขัด (ถึงตรงนี้พี่ที่ผู้ใหญ่ทางสิงห์ที่รู้จักกันก็เลยสนับสนุนงบเดินทางมาให้ส่วนนึงสำหรับทีมทีเดินทางไปรอบนี้ ต้องขอบพระคุณมากๆครับ)

จากฟูคุโอกะ ไป ซากะ ได้ 3 วิธีครับ แบบแรกนั่งรถไฟไป ใช้เวลาราว 50 นาที ลงที่สถานี ซากะ แล้วต่อรถไฟสาย Local ไปยังสถานีพิเศษที่จะเปิดให้ลงเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ถัดไปแค่ 2 สถานี มีตั๋วที่ระลึกขายให้ด้วย

แบบที่ 2 คึือนั่งรถบัสตรงจากสนามบินไปเลย ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. แต่ค่ารถถูกมาก ถ้าไปหลายคนเวลาซื้อมีส่วนลดอีก ราคาราวพันเยน ถูกและคุ้มมากๆ ขาไปจากสนามบิน ขากลับเข้าฮากาตะ ไปจอดที่เทนจินครับ

แบบที่ 3 เช่ารถไปเลย อันนี้ต้องมีใบขับขี่สากลครับ ถึงจะเช่ารถได้แล้วก็ควรเคารพกฏจราจรมากๆ แบบนี้สะดวก เพราะเวลาไปดูกิจกรรมก็ขับรถไปได้ถึงงานเลย

Saga International Balloon Fiesta 0018

อันนี้สุดท้ายจริงๆ เรื่องที่พัก โชคดีมากๆ เพราะวันที่ 1-2 ฝนตก วันที่ 2-3-4 มีนักท่องเที่ยวบางส่วนคืนที่พัก ก็เลยโชคดี มีที่พักต่อจนครบกำหนด ได้ไปเทื่ยวงานเทศกาลที่เมือง Karatsu กันต่อด้วย แต่เรื่องแผนสำรองเรื่องการเตรียมรับมือในกรณีที่เราไปเที่ยวแต่ไม่มีที่พักกันจริงๆ เราก็ว่าเวิร์คดี ก็เลยมีน้องๆ ที่ไปด้วยขอทดลองนอนถุงนอนกันในรถกันจริงๆ เผื่อจะเอาแผนนี้มาแนะนำเป็นแผนสำรองสำหรับเพื่อนๆ น้กท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาในการจองที่พักในช่วงเวลาที่พักเต็ม ในเวลาที่จะไปร่วมงาน Saga International Balloon Fiesta จะทำอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเขียนเล่าถึงและเป็นประโยชน์มากๆ เรื่องนึงครับ

Saga International Balloon Fiesta
Saga International Balloon Fiesta

 

Saga International Balloon Fiesta 0017

กลับมาสู่ บรรยากาศ Saga International Balloon Fiesta 2014 ฟ้าฝนปีนนี้ไม่เป็นใจให้งานลุล่วงเท่าไหร่ แต่ก็ยังปราณีเป็นใจให้ทีมนี้ที่ตั้งใจไปร่วมงานมากๆ ให้พวกเรามีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศครบเต็มอิ่ม โชคดีอีกชั้น คือ พอผู้ใหญ่ทางสิงห์ทราบว่าเราตกลงจะไปร่วมงานบอลลูนกันจริงๆ ก็ต่อสายถึงทีมงานที่ไปออกงานที่นั่นให้ช่วยประสานดูแลพวกเราอีกต่อ สำหรับกระเหรี่ยงไทย 5 คน ที่ตั้นต้นไปถึงที่ทั้งที่ไม่เคยไปมาก่อน ถือเป็นจังหวะที่โชคดีจริงๆครับ

Saga International Balloon Fiesta 0017

และวันที่เราไปถึง ได้ทันถ่ายงานบอลลูนทั้งยามเช้า ย่ามเย็น ช่วงเวลาที่บอลลูนขึ้น และได้ขึ้นบอลลูน ไปกับทีมที่ทางสิงห์ เคยร่วมงานเป็นสปอนเซอร์กันมาตลอด แม้ว่าปีนี้ทางสิงห์จะติดงานใหญ่ปลายปีที่เชียงราย ไม่ได้ส่งบอลลูนสิงห์ไปโชว์ เพราะจะต้องเอาบอลลูนลิงห์ไปโชว์ ในปลายเดือนพฤศจิกายน นี่ ที่ Singha Park (ไร่บุญรอด) เชียงราย ครับ ว่าจะตามไปเที่ยวงานดด้วยเพราะนักบินบอลลูนที่อนุญาตให้เราขึ้นจะไปร่วมงานด้วย อยากไปขอบคุณเค้าอีกรอบ

Saga International Balloon Fiesta 0023

ประสบการณ์บอลลูน ที่ งาน Saga International Balloon Fiesta 2014 ยอดเยี่ยมมากครับ เป็นงานนานาชาติครั้งแรกที่พวกเราได้สัมผัส ได้เห็น ได้สัมผัสบรรยากาศจริง ได้สนุกสนานกับทริปอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการที่เราได้เดินทางล่องลอยไปกับบอลลูน สุดยอดมากๆ เป็น ประสบการณ์ในต่างแดนที่หาได้ยากและไม่รู้ลืมจริงๆ ในปีหน้า ในงาน Saga International Balloon Fiesta 2015 ถ้ามีโอกาส และมีเวลาพอ ก็จะไปอีกรอบครับ

Saga International Balloon Fiesta 2014

Saga International Balloon Fiesta 0015

สำหรับใครที่อยากมีประสบการณ์ขึ้นบอลลูน ไปต้องไปไหนไกล แค่ไปร่วมงานสิงห์ ปลายเดือนนี้ ที่ Singha Park (ไร่บุญรอด) เชียงราย ก็อาจมีประสบการณ์ได้เช่นกันครับ

Saga International Balloon Fiesta 0022

Saga International Balloon Fiesta 0016

SinghaSaga International Balloon Fiesta 2014

Saga International Balloon Fiesta 2014

Saga International Balloon Fiesta 2014

งาน Singha Farm Festival 26-30 พย.นี้ ที่ Singha Park ไร่บุญรอด ครับ

และสำหรับทริปท่องเที่ยวจังหวัดซากะ ของเรายังไม่จบครับ เพราะยังมีงานเทศกาลที่เมือง Karatsu รออยู่ รวมทั้ง ทริปตามรอย ละคร กลกิมิโน ช่อง 3 ที่ยังไม่ออกอากาศ ที่พี่เบิร์ด และชมพู่ร่วมกันแสดงเป็นดารานำด้วยแล้ว เรามีข้อมูลตามรอยล่วงหน้ามาฝากกันอย่างจุใจ รอติดตามอ่านได้เลยครับ

09 Jun

ญี่ปุ่นแจกฟรี ฟรีไวไฟในญี่ปุ่น 14 วัน

ข่าวดี ญี่ปุ่นแจกฟรี ฟรีไวไฟในญี่ปุ่น 14 วัน

ญี่ปุ่นแจกฟรี ฟรีไวไฟในญี่ปุ่น ให้นักท่องเที่ยวครับ บริการนี้เปิดให้ใช้งานได้ในวงกว้างทั้งพื้นที่ด้านในและนอกโตเกียว รวมถึง ฮาโกเน ภูเขาไฟฟูจิ โยโกฮามา นางาโนะ นิกโก คุซะสึ โทโฮคุ และ ฮอกไกโด

ใครจะไปญี่ปุ่นทางโซนดังกล่าว ไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “NAVITIME for Japan Travel” รอใช้ลงทะเบียนและรับพาสเวิร์ด รวมทั้งใช้ค้นหาไฟไวฮอตสปอตที่ให้บริการฟรีไวไฟในญี่ปุ่น และลงทะเบียนโดยรับการ์ด ID และพาสเวิร์ดได้ที่ สนามบินนาริตะ แจกทุกวัน จนถึง 30 มิถุนายน 2557 เวลา 12:00 ถึง 21:00 บริเวณ เคาน์เตอร์ชั่วคราวที่โซน A หรือโซน B ที่ชั้นG เทอร์มินอล2

สามารถดูรายละเอียด และจุดให้บริการได้ที่ เว็บไซต์ http://flets.com/freewifi/th/index.html (ภาษาไทย) โดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถใช้งานไวไฟได้นาน 14 วัน หรือ 336 ชั่วโมง

ฟรีไวไฟ ในญี่ปุ่น

ขั้นตอนการขอรับ ID และ พาสเวิร์ด ฟรีไวไฟ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับ WiFi ID และ พาสเวิร์ดแล้ว เมื่อไปถึงจุดที่มีบริการฟรีไวไฟ เพียงเปิดไวไฟให้ทำงาน มองหาแอ็คเซสพ้อยที่ชื่อ “flets” จากนั้นตั้งค่า ตั้งค่า SSID ที่อุปกรณ์ของท่านเพื่อเชื่อมต่อไปยัง 0000FLETS-PORTAL (ไวไฟที่ญี่ปุ่นมีขั้นตอนไม่เหมือนบริการไวไฟประเทศไทย จึงต้องมีการตั้งค่าก่อนเมื่อใช้งานครั้งแรก)

free wifi in japanfree wifi in japan

จากนั้นเลือกแถบ WIFI เลือก “Vistors” เลือก “English” อ่านข้อควรระวัง เมื่อตกลงให้ติ๊กช่อง I Agree To Term of Use จากนั้นเลือก Login ใส่IDและพาสเวิร์ดที่อยู่บน “การ์ดฟรี Wi-Fi” ของท่าน, พร้อมกับอีเมล์แอดเดรส, จากนั้นกด “Login” เพื่อเริ่มการบริการ จะมีข้อความ “Login Succeeded” แสดงขึ้นมายืนยันว่าล็อกอินเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

free wifi in japanfree wifi in japanfree wifi in japanfree wifi in japanfree wifi in japan

โครงการฟรีไวไฟสำหรับนักท่องเที่ยวนี้ถูกผลักดันให้เกิดขึ้น โดยรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการริเริ่มให้อาคารต่างๆ ในประเทศ มีอินเทอร์เน็ตไวไฟไว้บริการ โดย ขณะนี้ยังเป็นช่วงนำร่องโครงการที่เร่ิมมาตั้งแต่ต้นปี และจะไปสิ้นสุดช่วงเดือน ก.ย.2557.นี้ครับ

ที่มา : http://flets.com/

29 May

Singha Discovers 500 Galapagos แค่คุณเปิด โลกก็เปลี่ยน

เก็บบรรยากาศงานแถลงข่าว Singha Discovers 500 Galapagos แค่คุณเปิด…โลกก็เปลี่ยน มาฝากครับ 

ไปเที่ยว กาลาปากอส กันมั้ย  →  ประโยคที่อยากพูดออกมา หลังจากที่ได้ไปงาน แถลงข่าว Singha Discovers 500 Galapagos แค่คุณเปิด…โลกก็เปลี่ยน เริ่มงานโดย คุณ ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทสิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด พร้อมด้วยคุณ ยง อารีเจริญสกุล กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเอกวาดอร์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคอนเซปท์ ความสุขมีไว้แบ่งปัน

Singha Discovers 500 Galapagos

คุณ ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทสิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

งานนี้จัดเป็นงานใหญ่ของสิงห์งานนึงที่อลังการงานสร้างมาก เพราะจะพาคนธรรมดาไปเที่ยว กาลาปากอส กับดาราถึง 5 ท่าน เป็น 5 สิงห์ brand ambassador สำหรับงานนี้ คือ คุณคริส หอวัง คุณเรย์ แมคโดนัล คุณติ้ก เจษฏาภรณ์ ผลดี คุณชาคริต แย้มนาม และคุณแกงส้ม มาชักชวนให้ไปเที่ยวกาลาปากอส ภารกิจทริปมหัศจรรย์ทริปนี้ด้วยกันครับ

นอกจากนั้นแล้วงาน  Singha Discovers 500 Galapagos ยังเป็นการไปถ่ายทำหนังสั้นถึง 5 เรื่อง ถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง และคุณค่าของธรรมชาติ ในสโลแกน แค่คุณเปิด…โลกก็เปลี่ยน

Singha Discovers 500 Galapagos

คุณคริส หอวัง คุณเรย์ แมคโดนัล คุณติ้ก เจษฏาภรณ์ ผลดี คุณชาคริต แย้มนาม และคุณแกงส้ม เดอะสตาร์

แค่ไปร่วมงานมา ก็ยังรู้สึกได้ว่าโอกาสที่คนอย่า­งเราจะได้ไป กาลาปากอส นี่ไม่ง่ายเลยครับ มีเงินก็ใช่ว่าจะไปได้ง่ายๆ ทั้งในเรื่องการเดินทาง สภาวะแวดล้อม ความพร้อมส่วนตัว ภาษา และคนพาไป รวมๆแล้วมีรายละเอียดเยอะมาก ไม่ใช่ที่ไปได้ง่ายๆเลย สำหรับ เกากาลาปากอส ที่อยู่ทามกลางมหาสมุทรแปซิฟิก ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คนธรรมดาอย่างเราจะได­้ลุ้นโอกาสไปเที่ยว galapagos กันสักครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆ นะ

 

Singha Discovers 500

ถ่ายภาพรวม

แค่คุณเปิด โลกก็เปลี่ยน

Singha Discovers 500 Galapagos แค่คุณเปิด…โลกก็เปลี่ยน

 

Singha Discovers 500

Singha Discovers 500 Galapagos แค่คุณเปิด…โลกก็เปลี่ยน

แค่คุณเปิด โลกก็เปลี่ยน

แค่คุณเปิด โลกก็เปลี่ยน


สำหรับคนหนุ่มสาวที่สนใจ สมัครเป็นคู่โดยทำคลิปวีดีโอแนวคิดส่งเข้าร่วมกิจกรรม → แค่คุณเปิด โลกก็เปลี่ยน ← ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กค. นี้ ที่ SinghaDiscovers.com หรือ ที่facebook.com/singhadiscovers ครับ

เอากติการ่วมสนุก และเงื่อนไขการสมัครมาฝากด้วยตามนี้ครับ

 

วิธีการสมัคร กติกาการร่วมสนุก

วิธีการสมัคร กติกาการร่วมสนุกมีด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้

 

 1. ส่งคลิปวิดีโอ1.1 ลงทะเบียนในหน้ากิจกรรม www.facebook.com/SinghaDiscovers เพื่อร่วมกิจกรรมพร้อมส่งรายละเอียดของคุณให้ครบถ้วน1.2 เลือกเพื่อนในเฟสบุ๊คเพื่อเชิญเป็นผู้ร่วมเดินทางไปกับคุณ1.3 อัพโหลดคลิปวิดิโอ ภายใต้คอนเซปต์ “แค่คุณเปิด…โลกก็เปลี่ยน” แล้วรอลุ้นร่วมเดินทางไปเปิดโลกที่กาลาปากอส จำนวน 5 รางวัล
 2. แชร์แคมเปญ2.1 แชร์แคมเปญและลงทะเบียน เพื่อลุ้นรับรางวัลประจำสัปดาห์ Singha Discovers Gift Set กาลาปากอสสัปดาห์ละ 10 รางวัล

 

เกณฑ์การพิจารณา และ รางวัล

 • รางวัลใหญ่ ร่วมเดินทางไปเปิดโลกที่ กาลาปากอส จำนวน 5 รางวัล พิจารณาจากผู้เล่นที่ส่งคลิปวิดิโอเข้ามาร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
  • สำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำการทดสอบ EQ Test จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คู่ เพื่อร่วม
   Workshop กับสิงห์ ณ ไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2557 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะจำนวน 5 คู่
 • รางวัลประจำสัปดาห์ รับ Gift Set กาลาปากอส สัปดาห์ละ 10 รางวัล รวมจำนวน 70 รางวัล โดยสุ่มจากผู้เล่นที่แชร์แคมเปญในแต่ละสัปดาห์

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และกำหนดการประกาศผล

 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 23.59 น.

 1. รางวัลใหญ่ ร่วมเดินทางไปเปิดโลกที่ กาลาปากอส จำนวน 5 รางวัล ประกาศรางวัลวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (*ประกาศรอบแรก 15 คู่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557)
 2. คลิปวิดิโอที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นคลิปวิดิโอของผู้ร่วมกิจกรรมเอง โดยไม่เป็นการคัดลอก ดัดแปลงหรือนำคลิปวิดิโอของผู้อื่นมาใช้
 3. คลิปวิดิโอที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมควรสุภาพ ไม่ใช้ภาษาล่อแหลม ส่อเสียด หยาบคาย ทางการเมือง ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะลบ ระงับหรือไม่อนุญาตให้เผยแพร่
  หากเกิดความผิดพลาดทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจะต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งยังคงการเป็นแฟนเพจ www.facebook.com/SinghaDiscovers อีกด้วย
 5. ประกาศผลรางวัลผ่านทางหน้าแฟนเพจ www.facebook.com/SinghaDiscovers
 6. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
 7. ID ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็น ID ของผู้ที่มีตัวตนจริงและพิสูจน์ได้ หากพบว่ามีการกระทำที่ส่อแววทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลแก่ผู้รับ
 8. สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1  ท่าน ตลอดกิจกรรม
 9. สำหรับรางวัลประจำสัปดาห์ บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในขณะประกาศชื่อผู้รับรางวัลเท่านั้น
 13. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่าย ระบบ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูล
  ในระยะเวลาของกิจกรรม
 14. หากผู้โชคดีไม่สามารถรับรางวัล หรือปฎิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
 15. พนักงานบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และครอบครัว บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 

วันประกาศผลรางวัลใหญ่  Singha Discovers 500 Galapagos แค่คุณเปิด…โลกก็เปลี่ยน

ประกาศรางวัล ร่วมเดินทางไปเปิดโลกที่ กาลาปากอส จำนวน 5 รางวัล  วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

ประกาศรอบแรก 15 คู่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 
 ประกาศรอบสุดท้าย 5 คู่ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

 

27 Apr

นักแข่ง Thailand Super Series โดนใจ

นักแข่ง Thailand Super Series โดนใจ

นักแข่ง Thailand Super Series ปีนี้มีคนนึงขับได้โดนใจดีครับ ก่อนเข้าสู่ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรี่ย์ 2014 ของปีนี้ ขอเล่าเรื่องส่งท้าย ของปี 2013 ปีที่แล้วเรื่องนึงครับ เพราะปีที่ผ่านมามีนักแข่งที่เข้าตาหลายคน แต่มีคนนึงที่ปีนี้อยากเชียร์เป็นพิเศษ คนนั้นนั่นก็คือ B.Piti ปิติ ภิรมย์ภักดี จากทีม Singha-A Motorsport-Porsch AAS

นักแข่ง Thailand Super Series 2013

B.Piti ปิติ ภิรมย์ภักดี จากทีม Singha-A Motorsport-Porsch AAS

ความเข้าตา เกิดขึ้นในการแข่งขันสนามสุดท้ายของปี ในเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตประจำปีของคนไทยอย่าง บางแสน ไทยแลนด์ สปีด เฟสติวัล 2013 คือ เส้นทางของ บางแสน สตรีทเซอร์กิต ไลน์สนาม มีระยะทางทั้งสิ้น 3,700 เมตร มีทั้งสิ้น 19 โค้ง เป็นสนามที่มีหลากหลายสไตล์ สำหรับ นักแข่ง Thailand Super Series มีทั้งช่วงที่สามารถทำความเร็วได้สูง และช่วงที่ต้องใช้ทักษะการเข้าโค้งที่ท้าทายมาก

Thailand Super Series 2013

การทำงานร่วมกันของทีม ที่เก็บรายละเอียดความพร้อมของสภาพรถทุกจุด นักแข่ง และการเตรียมตัวให้พร้อมแม้แต่สภาพร่างกาย สภาพของประสบการณ์ของสนาม ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญ

สำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ต ความสนใจของทุกคนมุ่งไปที่การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย 2 สนามสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันของรถแข่งชั้นนำ และนักแข่งชั้นนำของเมืองไทย ความมันของกีฬามอเตอร์สปอร์ต คือทุกคนรู้ว่า ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ในสนามแข่งขันไม่มีอะไรแน่นอน แม้รถทุกคันและทุกทีม รวมทั้งผู้เข้าแข่งขันจะเตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในสนามแข่ง ตั้งแต่ความพร้อมของรถ จังหวะการขับของผู้ขับขี่ จังหวะแซง จังหวะน็อครอบ จังหวะเลี้ยว ทุกอย่างเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงอันดับของผู้แข่งขันได้ตลอดเส้นทาง

สุดท้าย คนที่ฝ่าฟันเส้นทางไปจนถึงสุดปลายทางรอบสุดท้ายของสนามได้ก็คือผู้ชนะ และที่ยืนของผู้ชนะมีจำกัดไม่กี่ที่ ในการแข่งขันแต่ละครั้ง คนที่มีสิทธิรับถ้วยรางวัลและยืนบนแสตนด์มีนับคนได้

นักแข่ง Thailand Super Series 2013

หนึ่งใน นักแข่ง Thailand Super Series 2013 ที่ผลงานเข้าตา

ชีวิตมีอุปสรรคเสมอ และการมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา แต่ผู้ที่เจออุปสรรคแล้วยังสามารถฝ่าฟันไปคว้าชัยชนะมาอยู่ในมือได้ ยังพาตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนแสตนด์ได้ทุกครั้ง ถือว่าไม่ธรรมดา ในสนามแข่ง ของ นักแข่ง Thailand Super Series ปีนี้ก็เช่นกัน อุปสรรคและปัญหาบนสนามเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเช่นเคย คนที่คุมเกม คุณสถานการณ์ได้ ท่ามกลางระยะเวลาที่มีโอกาสให้พลิกแพลงสถานการณ์กลับมาได้ในช่วงสั้นๆ นี่ถือว่าสุดยอดครับ ยอมรับจากใจจริง

นักแข่ง Thailand Super Series 2013

2 สนามที่ต้องเจอปัญหาและอุปสรรคระหว่างการแข่งขัน แต่ก็สามารถพาตัวเองไปยืนอยู่บนแสตนด์ได้

B.Piti ปิติ ภิรมย์ภักดี หลังจากติดตามผลงานเค้ามาปีนี้ นี่ยอมรับเขาเรื่องใจ และฝีมือจริงๆ เมื่อวานสตาร์ทอันดับ 2 นำม้วนเดียวเกือบจบ แม้เจอปัญหาเกียร์ช่วงท้ายๆ จนเลี้ยวไม่พ้นโค้ง เสียเวลาตั้งหลักใหม่มากพอควร แต่ก็ยังกลับมาคว้าแชมป์อันดับ 3 ยังพาตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนแสตนด์ได้ ส่วนวันที่สองต้องไปสตาร์ทที่อันดับ 5 แถมช่วงสตาร์ทต้นๆ ก็ไปเจออุปสรรคตั้งแต่แรก เมื่อรถของบ๊อบบี้ขวางทางเสียเวลาไปพอควร แต่กลับมาซิ่งทำเวลาไต่อันดับจนเวลาที่ดี และได้ตำแหน่งที่ดีกว่าในตอนจบ คว้าแชมป์อันดับ 2 พาตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนแสตนด์ได้อีก แหม..ใจสู้จริงๆครับ

นักแข่ง Thailand Super Series 2013

ทำเวลาดีที่สุดในสนาม และทำลายสถิติที่บันทึกไว้เดิม

Thailand super car class 1 นี่ไม่ใช่หมูๆ ซะที่ไหน ห่างสนามไป 2 ปี เพิ่งกลับมาลงสนามปีแรก ยังทำได้ดีขนาดนี้ อึ้ง ทึ่ง ครับ ใครไม่อยากชม ไม่อยากอวยก็ยังต้องยอมรับในฝีมือ อย่างสนาม 6 ก็กลับมาทำผลงานได้ดี เข้าที่ 2 แบบตามหลังที่ 1 เพียง 0.806 วินาที หลังจากสนาม 5 พลาดหลุดโค้งออกจากการแข่งขัน สนาม 3 ก็คว้าที่ 2 มาได้ทั้งท่ี่รถคันใหม่ช่วงล่างแข็งมาก เวลาเข้าโค้งหลายๆรอบเกิดอาการช้ำบริเวณหลังแต่ก็ใจสู้จนเข้าเส้นชัย ตามหลังพศิน +3.987 ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี เปลี่ยนรถแข่งใหม่ จาก Porsche 997 GT3-R เวอร์ชั่นเก่า ไปเป็น รถแข่ง Porsche 997 GT3-R เวอร์ชั่น 2013 (คันเดิมเป็นรถแข่งที่เซ็ตอัพไว้เพื่อแข่งขันรายการ นูร์เบิร์กริง 24 ชั่วโมง ที่ถูกเซ็ตอัพเป็นรถที่อึดและวิ่งในการแข่งขันระยะทางยาวๆ) สนาม 4 ก็ยังคว้าที่ 3 ทั้งที่ไปปะทะกับพศินในรอบที่ 10 ของการแข่งขัน จนพศินเองต้องออกจากการแข่งขัน แต่ ปิติ ยังสามารถกลับไปลุยต่อได้ ทั้งที่ระบบเพาเวอร์ของพวงมาลัยเสียหายจากการชน แถมยังคว้าชัยในอันดับ 3 มาได้ ซึ่งถ้าได้ติดตามมาทุกสนาม ในฐานะ นักแข่ง Thailand Super Series มาทั้งปีแล้ว ต้องยอมรับกันด้วยใจจริงๆ ว่าสุดติ่งมาก ยิ่งถ้าใครได้รู้จักผลงานกันตั้งแต่การแข่งขันรถคาร์ท แข่งแรลลี่ การแข่งขันทางเรียบ และผลงานที่เคยคว้าแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันรายการ Supercar Thailand ด้วยรถแข่ง Mitsubishi Evolution แล้ว พูดได้คำเดียวว่า ฝีมือของจริง

นักแข่ง Thailand Super Series

ถึงจะเจอปัญหา ก็ใช่ว่าจะเป็นอุปสรรคของชัยชนะ

ที่สำคัญและที่หลายคนต้องยอมรับอีกเรื่อง ก็คือ ในสนามสุดท้ายนี่้ นอกจากการพาตัวเองกลับขึ้นไปยืนอยู่บนแสตนด์ได้อีกครั้ง แล้วยังทำเวลา Best times 1.38.610 sec ซึ่งเวลานี้เป็นการลบสถิติเดิม และสร้างสถิติใหม่ไปเรียบร้อย มีคนบอกผมว่า อันดับ 1 อาจไม่ใช่คันที่เร็วที่สุด สนามนี้บอกอย่างนี้เช่นกัน คนที่ชนะใจคนดู และกองเชียร์ที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอตสนามนี้ คือคนนี้จริงๆ เจออุปสรรคตลอดทั้ง 2 วัน แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ ยังพาตัวเองกลับไปสู่กลุ่มนำ ได้ด้วยฝีมือของตัวเอง ทีมถึง ฝีมือถึง ใจถึง น่าเชียร์จริงๆครับ

นักแข่ง Thailand Super Series 2013

เชียร์สุดใจ ไปสุดตัว ความรู้สึกที่รับรู้ได้จากฝีมือและหัวใจในการขับ ไม่ใช่ที่ฐานะและตำแหน่ง

ปีนี้ ปี 2014 นี้ ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้ Thailand Super Series จะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง 10 – 11 May, 2014 โดยปีนี้คงจะเริ่มต้นที่ 2 สนามแรกที่ Sepang International Circuit, Malaysia เช่นเคย ผมโดยส่วนตัวเวลาทำอะไรมักเป็นคนที่ชอบมีอุปสรรคมากกว่าชาวบ้านเค้า ติดนั่นติดนี่แล้วต้องพยายามฝ่าฟันจนสามารถทำได้สำเร็จ ก็เลยติดใจกับ นักแข่ง ที่เจออุปสรรคบนสนามบ่อยๆ แต่สามารถกลับมาตั้งหลักกลับมาอยู่กลุ่มนำที่คว้าชัยชนะบนสนามแข่งได้เสมอแบบนี้ โดนใจจริงๆครับ รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจ เวลาทำอะไรบอกตัวเองว่าอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา คนที่เก่งจริง คือคนที่มีพลังพร้อมรับแก้ไขอุปสรรคเฉพาะหน้า และผ่านไปได้ ถ้ามีตัวอย่างแบบนี้ ผมนั่งดูกับลูกก็เอามาสอนลูกได้ แรงบันดาลใจแบบนี้ดีสำหรับเด็กๆ ด้วย

คนที่ผ่านอุปสรรคมามาก แกร่งกว่าคนที่ผ่านอุปสรรคมาน้อยไม่ว่ายังไงเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริง ที่สำคัญ ชีวิตมันมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา และเรื่องธรรมดาของชีวิตก็คือการที่เราผ่านปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้เสมอ นิสัยแบบนี้ คือนิสัยที่มีควรมีติดตัว

นักแข่ง Thailand Super Series

คนที่พาตัวเองมายืนบนแสตนด์ได้ ต้องมีฝีมือ และความพร้อมของทีม

สรุปว่าปีนี้พิเศษขึ้นมาอีกนิด เพราะผมมี นักแข่ง Thailand Super Series ที่อยากเชียร์ในใจแล้ว (มันครับ ดีกว่าปีที่แล้ว คือ ปีที่แล้วดูไปเรื่อยๆไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษ พอมีคนที่เราเชียร์ก็ยิ่งมันเข้าไปอีกเป็นธรรมดา) ส่วนปีนี้คุณเชียร์ใคร ไว้มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ ปล.น่าจะเป็นปีที่เชียร์มันอีกปีนึงครับ ถ้าปีนี้เขาคว้าที่ 1 คงจะสุดยอดมาก ไว้ผมจะเปิดแชมเปญฉลองที่บ้านเงียบๆ ขอเชียร์เงียบๆ จากใจ จากมุมส่วนตัวตรงนี้ในฐานะคนดูที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตคนนึงครับ

27 Apr

นักแข่ง Thailand Super Series โดนใจของปีนี้

นักแข่ง Thailand Super Series โดนใจ

นักแข่ง Thailand Super Series ปีนี้มีคนนึงขับได้โดนใจดีครับ ก่อนเข้าสู่ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรี่ย์ 2014 ของปีนี้ ขอเล่าเรื่องส่งท้าย ของปี 2013 ปีที่แล้วเรื่องนึงครับ เพราะปีที่ผ่านมามีนักแข่งที่เข้าตาหลายคน แต่มีคนนึงที่ปีนี้อยากเชียร์เป็นพิเศษ คนนั้นนั่นก็คือ B.Piti ปิติ ภิรมย์ภักดี จากทีม Singha-A Motorsport-Porsch AAS

นักแข่ง Thailand Super Series

B.Piti ปิติ ภิรมย์ภักดี จากทีม Singha-A Motorsport-Porsch AAS

ความเข้าตา เกิดขึ้นในการแข่งขันสนามสุดท้ายของปี ในเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตประจำปีของคนไทยอย่าง บางแสน ไทยแลนด์ สปีด เฟสติวัล 2013 คือ เส้นทางของ บางแสน สตรีทเซอร์กิต ไลน์สนาม มีระยะทางทั้งสิ้น 3,700 เมตร มีทั้งสิ้น 19 โค้ง เป็นสนามที่มีหลากหลายสไตล์ สำหรับ นักแข่ง Thailand Super Series มีทั้งช่วงที่สามารถทำความเร็วได้สูง และช่วงที่ต้องใช้ทักษะการเข้าโค้งที่ท้าทายมาก

 

นักแข่ง Thailand Super Series

การทำงานร่วมกันของทีม ที่เก็บรายละเอียดความพร้อมของสภาพรถทุกจุด นักแข่ง และการเตรียมตัวให้พร้อมแม้แต่สภาพร่างกาย สภาพของประสบการณ์ของสนาม ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญ

สำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ต ความสนใจของทุกคนมุ่งไปที่การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย 2 สนามสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันของรถแข่งชั้นนำ และนักแข่งชั้นนำของเมืองไทย ความมันของกีฬามอเตอร์สปอร์ต คือทุกคนรู้ว่า ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ในสนามแข่งขันไม่มีอะไรแน่นอน แม้รถทุกคันและทุกทีม รวมทั้งผู้เข้าแข่งขันจะเตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในสนามแข่ง ตั้งแต่ความพร้อมของรถ จังหวะการขับของผู้ขับขี่ จังหวะแซง จังหวะน็อครอบ จังหวะเลี้ยว ทุกอย่างเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงอันดับของผู้แข่งขันได้ตลอดเส้นทาง

สุดท้าย คนที่ฝ่าฟันเส้นทางไปจนถึงสุดปลายทางรอบสุดท้ายของสนามได้ก็คือผู้ชนะ และที่ยืนของผู้ชนะมีจำกัดไม่กี่ที่ ในการแข่งขันแต่ละครั้ง คนที่มีสิทธิรับถ้วยรางวัลและยืนบนแสตนด์มีนับคนได้

นักแข่ง Thailand Super Series 2013

หนึ่งใน นักแข่ง Thailand Super Series 2013 ที่ผลงานเข้าตา

ชีวิตมีอุปสรรคเสมอ และการมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา แต่ผู้ที่เจออุปสรรคแล้วยังสามารถฝ่าฟันไปคว้าชัยชนะมาอยู่ในมือได้ ยังพาตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนแสตนด์ได้ทุกครั้ง ถือว่าไม่ธรรมดา ในสนามแข่ง ของ นักแข่ง Thailand Super Series ปีนี้ก็เช่นกัน อุปสรรคและปัญหาบนสนามเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเช่นเคย คนที่คุมเกม คุณสถานการณ์ได้ ท่ามกลางระยะเวลาที่มีโอกาสให้พลิกแพลงสถานการณ์กลับมาได้ในช่วงสั้นๆ นี่ถือว่าสุดยอดครับ ยอมรับจากใจจริง

นักแข่ง Thailand Super Series 2013

2 สนามที่ต้องเจอปัญหาและอุปสรรคระหว่างการแข่งขัน แต่ก็สามารถพาตัวเองไปยืนอยู่บนแสตนด์ได้

 

B.Piti ปิติ ภิรมย์ภักดี หลังจากติดตามผลงานเค้ามาปีนี้ นี่ยอมรับเขาเรื่องใจ และฝีมือจริงๆ เมื่อวานสตาร์ทอันดับ 2 นำม้วนเดียวเกือบจบ แม้เจอปัญหาเกียร์ช่วงท้ายๆ จนเลี้ยวไม่พ้นโค้ง เสียเวลาตั้งหลักใหม่มากพอควร แต่ก็ยังกลับมาคว้าแชมป์อันดับ 3 ยังพาตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนแสตนด์ได้ ส่วนวันที่สองต้องไปสตาร์ทที่อันดับ 5 แถมช่วงสตาร์ทต้นๆ ก็ไปเจออุปสรรคตั้งแต่แรก เมื่อรถของบ๊อบบี้ขวางทางเสียเวลาไปพอควร แต่กลับมาซิ่งทำเวลาไต่อันดับจนเวลาที่ดี และได้ตำแหน่งที่ดีกว่าในตอนจบ คว้าแชมป์อันดับ 2 พาตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนแสตนด์ได้อีก แหม..ใจสู้จริงๆครับ

นักแข่ง Thailand Super Series 2013

ทำเวลาดีที่สุดในสนาม และทำลายสถิติที่บันทึกไว้เดิม

Thailand super car class 1 นี่ไม่ใช่หมูๆ ซะที่ไหน ห่างสนามไป 2 ปี เพิ่งกลับมาลงสนามปีแรก ยังทำได้ดีขนาดนี้ อึ้ง ทึ่ง ครับ ใครไม่อยากชม ไม่อยากอวยก็ยังต้องยอมรับในฝีมือ อย่างสนาม 6 ก็กลับมาทำผลงานได้ดี เข้าที่ 2 แบบตามหลังที่ 1 เพียง 0.806 วินาที หลังจากสนาม 5 พลาดหลุดโค้งออกจากการแข่งขัน สนาม 3 ก็คว้าที่ 2 มาได้ทั้งท่ี่รถคันใหม่ช่วงล่างแข็งมาก เวลาเข้าโค้งหลายๆรอบเกิดอาการช้ำบริเวณหลังแต่ก็ใจสู้จนเข้าเส้นชัย ตามหลังพศิน +3.987 ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี เปลี่ยนรถแข่งใหม่ จาก Porsche 997 GT3-R เวอร์ชั่นเก่า ไปเป็น รถแข่ง Porsche 997 GT3-R เวอร์ชั่น 2013 (คันเดิมเป็นรถแข่งที่เซ็ตอัพไว้เพื่อแข่งขันรายการ นูร์เบิร์กริง 24 ชั่วโมง ที่ถูกเซ็ตอัพเป็นรถที่อึดและวิ่งในการแข่งขันระยะทางยาวๆ) สนาม 4 ก็ยังคว้าที่ 3 ทั้งที่ไปปะทะกับพศินในรอบที่ 10 ของการแข่งขัน จนพศินเองต้องออกจากการแข่งขัน แต่ ปิติ ยังสามารถกลับไปลุยต่อได้ ทั้งที่ระบบเพาเวอร์ของพวงมาลัยเสียหายจากการชน แถมยังคว้าชัยในอันดับ 3 มาได้ ซึ่งถ้าได้ติดตามมาทุกสนาม ในฐานะ นักแข่ง Thailand Super Series มาทั้งปีแล้ว ต้องยอมรับกันด้วยใจจริงๆ ว่าสุดติ่งมาก ยิ่งถ้าใครได้รู้จักผลงานกันตั้งแต่การแข่งขันรถคาร์ท แข่งแรลลี่ การแข่งขันทางเรียบ และผลงานที่เคยคว้าแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันรายการ Supercar Thailand ด้วยรถแข่ง Mitsubishi Evolution แล้ว พูดได้คำเดียวว่า ฝีมือของจริง

นักแข่ง Thailand Super Series 2013

ถึงจะเจอปัญหา ก็ใช่ว่าจะเป็นอุปสรรคของชัยชนะ

ที่สำคัญและที่หลายคนต้องยอมรับอีกเรื่อง ก็คือ ในสนามสุดท้ายนี่้ นอกจากการพาตัวเองกลับขึ้นไปยืนอยู่บนแสตนด์ได้อีกครั้ง แล้วยังทำเวลา Best times 1.38.610 sec ซึ่งเวลานี้เป็นการลบสถิติเดิม และสร้างสถิติใหม่ไปเรียบร้อย มีคนบอกผมว่า อันดับ 1 อาจไม่ใช่คันที่เร็วที่สุด สนามนี้บอกอย่างนี้เช่นกัน คนที่ชนะใจคนดู และกองเชียร์ที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอตสนามนี้ คือคนนี้จริงๆ เจออุปสรรคตลอดทั้ง 2 วัน แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ ยังพาตัวเองกลับไปสู่กลุ่มนำ ได้ด้วยฝีมือของตัวเอง ทีมถึง ฝีมือถึง ใจถึง น่าเชียร์จริงๆครับ

Thailand Super Series 2013

เชียร์สุดใจ ไปสุดตัว ความรู้สึกที่รับรู้ได้จากฝีมือและหัวใจในการขับ ไม่ใช่ที่ฐานะและตำแหน่ง

ปีนี้ ปี 2014 นี้ ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้ Thailand Super Series จะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง 10 – 11 May, 2014 โดยปีนี้คงจะเริ่มต้นที่ 2 สนามแรกที่ Sepang International Circuit, Malaysia เช่นเคย ผมโดยส่วนตัวเวลาทำอะไรมักเป็นคนที่ชอบมีอุปสรรคมากกว่าชาวบ้านเค้า ติดนั่นติดนี่แล้วต้องพยายามฝ่าฟันจนสามารถทำได้สำเร็จ ก็เลยติดใจกับ นักแข่ง ที่เจออุปสรรคบนสนามบ่อยๆ แต่สามารถกลับมาตั้งหลักกลับมาอยู่กลุ่มนำที่คว้าชัยชนะบนสนามแข่งได้เสมอแบบนี้ โดนใจจริงๆครับ รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจ เวลาทำอะไรบอกตัวเองว่าอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา คนที่เก่งจริง คือคนที่มีพลังพร้อมรับแก้ไขอุปสรรคเฉพาะหน้า และผ่านไปได้ ถ้ามีตัวอย่างแบบนี้ ผมนั่งดูกับลูกก็เอามาสอนลูกได้ แรงบันดาลใจแบบนี้ดีสำหรับเด็กๆ ด้วย

คนที่ผ่านอุปสรรคมามาก แกร่งกว่าคนที่ผ่านอุปสรรคมาน้อยไม่ว่ายังไงเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริง ที่สำคัญ ชีวิตมันมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา และเรื่องธรรมดาของชีวิตก็คือการที่เราผ่านปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้เสมอ นิสัยแบบนี้ คือนิสัยที่มีควรมีติดตัว

นักแข่ง Thailand Super Series 2013

คนที่พาตัวเองมายืนบนแสตนด์ได้ ต้องมีฝีมือ และความพร้อมของทีม

สรุปว่าปีนี้พิเศษขึ้นมาอีกนิด เพราะผมมี นักแข่ง Thailand Super Series ที่อยากเชียร์ในใจแล้ว (มันครับ ดีกว่าปีที่แล้ว คือ ปีที่แล้วดูไปเรื่อยๆไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษ พอมีคนที่เราเชียร์ก็ยิ่งมันเข้าไปอีกเป็นธรรมดา) ส่วนปีนี้คุณเชียร์ใคร ไว้มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ ปล.น่าจะเป็นปีที่เชียร์มันอีกปีนึงครับ ถ้าปีนี้เขาคว้าที่ 1 คงจะสุดยอดมาก ไว้ผมจะเปิดแชมเปญฉลองที่บ้านเงียบๆ ขอเชียร์เงียบๆ จากใจ จากมุมส่วนตัวตรงนี้ในฐานะคนดูที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตคนนึงครับ

29 Mar

10 เบื้องหลังอัศจรรย์ ท่องหมู่เกาะกาลาปากอส

Discovery Galápagos Islands 10 อย่างที่ไม่ควรพลาดชม ที่ หมู่เกาะ กาลาปากอส

หมู่เกาะ กาลาปากอส Galapagos ปัจจุบันี้ เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก หลังจากที่ชาร์ลส์ ดาร์วินได้เผยแพร่ทฤษฎีวิวัฒนาการ ตีพิมพ์ออกไป คุณอาจไม่รู้ว่าเกาะแห่งนี้เป็นบ้านของสัตว์กว่า 9,000 สปีชี่ส์ ซึ่ง 75% ของสัตว์ทั้งหมดนี้สามารถพบได้ที่นี่ที่เดียวในโลก (เช่นเดียวกับกิ้งก่าว่ายน้ำได้แห่งกาลาปากอส)

แต่การเดินทางไปท่องเที่ยว คุณควรทราบว่า ทุกวันนี้เกาะนี้อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด หลังจากกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับมนุษย์ การมีบริการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งร้านอาหาร โรงแรม เรือ การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเกาะ มีผลต่อระบบนิเวศของหมู่เกาะกาลาปากอส ที่ถูกทำลายลงเรื่อยๆ แถมจำนวนนักท่องเที่ยวยังเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะฉะนั้นมีกฏที่นักท่องเที่ยวควรรู้ และปฏิบัติหลายข้อ เมื่อเดินทางไปที่นี่ครับ

ดังนั้นทาง Galapagos และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงพยายามควบคุมและกำหนดกฏสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดหลายข้อ และล่าสุดก็ทำออกมาในชุด

Rules for Visitors of the Galapagos Protected Areas

Rules for Visitors of the Galapagos Protected Areas

Rules for Visitors of the Galapagos Protected Areas

คลิปชุดนี้ควรดูอย่างยิ่งถ้าต้องไปกาลาปากอส

กาลาปากอส

รณรงค์การเคารพกฏในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ช่างภาพหรือตากล้องมืออาชีพ จะต้องยื่นขออนุญาตก่อนเข้าไปทำเท่านั้น

กาลาปากอส

การถ่ายภาพ หรือการถ่ายวีดีโอจะต้องไม่ใช้แสงไฟ หรือแฟลช

แต่ของที่นี่ เค้าแต่ใช้หุ่นชักมาเล่าเรื่อง และถ่ายทอดเป็นบทสนทนาง่ายๆ ฟังเพลินไม่ซีเรียส และให้เนื้อหาดีมากๆ ครับ คนที่ไปท่องเที่ยว Galapagos  ทุกคนควรต้องมีจิตสำนึก มากๆ ในการเดินทางและท่องเที่ยว เพราะหมู่เกาะกาลาปากอสทั้งพื้นที่บนบกและใต้ทะเลนั้น เป็นแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลก ที่ต้องมีจิตสำนึกในการไปเยือน เพื่อรักษาธรรมชาติอันงดงาม ความเป็น หมู่เกาะมหัศจรรย์อันไร้กาลเวลา ของ  Galapagos ไว้อีกนานเท่านาน
กาลาปากอส คืออะไร หลายคนในเมืองไทยอาจไม่รู้จัก แต่ถ้าใครเคยอ่าน นวนิยายกาลาปาโก้ส ของจันทรรำไพ หรือเคยติดตามทริป Galapagos ใน pantip และ trekkingthai มาบ้าง น่าจะเริ่มนึกออกได้ทีละนิด เพราะที่นี่ คือหมู่เกาะกลางแปซิฟิค ของประเทศเอกวาดอร์ อเมริกาใต้ ซึ่งเป็นทริประดับ rare item ที่ทำไม่ได้บ่อยๆ ในช่วงชีวิต  ถือเป็นทริปสักครั้งในชีวิต ที่พิเศษและควรค่าต่อความทรงจำของหลายคน และเป็นสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้คนมากมายจากทั่วโลกฝันที่จะเดินทางไปหา ไปตามรอยทฤษฎีวิวัฒนาการ ของ ชาร์ล ดาร์วิน และไปผจญภัยเพื่อค้นพบกับสรรพสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกา ท่ามกลางความหลากหลายสายพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ หลายชนิดเป็นสัตว์พิเศษหนึ่งเดียวที่หาเจอที่ไหนไม่ได้ นอกจากจะไปสัมผัสด้วยตัวเองที่นี่เท่านั้น

การได้ไปเที่ยวกาลาปากอสที่เป็นทริปพิเศษในใจของเราแบบนี้เหมือนเป็นความฝันนะครับ ถ้าได้ไปก็จะเป็นความฝัน ที่ได้ดังฝันทั้งๆ ที่ตื่น ส่วนตัวถือเป็นทริปในฝันที่อยากไปสุดๆ ทริปนึงเลยครับ

และนี่คือ ลิสต์ 10 อันดับแรกที่ไม่ควรพลาด ที่คิดตั้งใจไว้ว่าจะทำให้ครบ ถ้าหากได้เดินทางไปถึงเกาะกาลาปากอส ครับ

1. ต้องไม่พลาดแวะไป The Charles Darwin Foundation บนเกาะ Santa Cruz Island

Santa Cruz Island Galapagos, Ecuador

The Charles Darwin Foundation ตั้งอยู่ที่เกาะ Santa Cruz Island Galapagos, Ecuador เกาะนี้มีที่พักบนเกาะค่อนข้างมาก และใครที่ตามรอย ชาร์ลส ดาร์วิน ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ถ้าคุณไปตามรอย ชาร์ลส ดาร์วิน แล้วไม่ได้ไปที่นี่น่าจะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงเลย

The Charles Darwin Foundation

สถานที่แรกที่ไม่ควรพลากไปสัมผัส เพราะมีเรื่องราวหลายเรื่องบันทึกไว้ที่นี่

2. ไปเยี่ยม ซูเปอร์เต่าดิเอโก ผู้ก้าวฝ่าฟันข้ามการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติได้สำเร็จ

กาลาปากอส

This is Super Diego, a saddle back tortoise. Why is he super? Well, he is mostly responsible for taking the Española breed of tortoises from 2 males and 12 females, to over 3000 strong today! How fitting that, moments after I snapped this photo, he tried to mount another female tortoise. Super Diego’s work just never ends! :) →  Photo Credit by Jane Doe

 • เหตุผลที่ ดิเอโก้ เต้ายักษ์ร้อยปี จากเกาะเอสปาโนลา (Espanola Island) ถูกเรียกว่า ซูเปอร์ ดิเอโก้ เพราะว่า ในขณะที่ เต่าจอร์จผู้โดดเดี่ยว เต่าตัวสุดท้ายของสายพันธุ์เต่าเกาะพินตา (Pinta Island)  ได้จากไปพร้อมกับการสิ้นสูญสายพันธ์ของตน เมื่อ วันที่ 24 มิย.2555 แต่ เต่าดิเอโก้ กลับสามารถก้าวข้ามคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติได้สำเร็จ โดยกลับมาผสมพันธุ์ให้ทายาทออกมาหลายร้อยตัวมาจนถึงปัจจุบัน และยังทำหน้าที่นั้นต่อไป

ดิเอโกถูกจับไปโดยคณะสำรวจในช่วงปี 1900-1930 และทางสวนสัตว์ ซานดิเอโก ได้ส่งเต่าตัวนี้กลับคืน galapagos ในปี 1975 ซึ่งตอนนั้นเต่าสายพันธุ์เดียวกัน มีหลงเหลือเพียงตัวผู้ 2 ตัว และตัวเมียอีก 12 ตัว แต่ปัจจุบัน ดิเอโก้เป็นพ่อพันธุ์ของเต่าพันธุ์  “เชโลนอยดิส ฮูเดนซิส” (Chelonoidis hoodensis) ราว 40-45% ในจำนวน 1,781 ตัวที่เกิดจากโครงการขยายพันธุ์ ศูนย์เพาะพันธุ์ของอุทยานในซานตา ครูซ (Santa Cruz)

3. ตามไปดู Yellow land iguanas ผู้เคี้ยวตะบองเพชร เป็นอาหารว่าง 

galapagos

yellow land iguanas เป็นกิ้งก่าอีกัวน่าบก บนเกาะ Santa Fe island ที่วิวัฒนาการปรับตัวจนสามารถกินตะบองเพชร และลูกตะบองเพชรเป็นอาหารได้เหมือนเป็นของว่าง รูปร่างหน้าตาเหมือนกอดซิลล่าในหนัง
: yellow land iguanas, who love to eat the cactus fruit (they wait for it to drop). Turns out the cactus, when it becomes really big, removes the spines from its bottom part and the bottom’s surface turns into bark-like texture – very tough → Photo Credit by Jane Doe

4. หนึ่งเดียวในโลกา กอตซิลล่าดำน้ำ หรือกิ้งก่าทะเล Marine iguanas บนเกาะ Espanola Island

galapagos

Marine iguanas เป็นกิ้งก่าอิกัวน่าทะเล บนเกาะ Espanola Island ที่วิวัฒนาการจนสามารถดำน้ำลงไปกินสาหร่ายใต้น้ำได้ลึก 18-25 ฟุต มากกว่าความยาวลำตัวหลายเท่า เป็นกิ้งก่าหนึ่งเดียวในโลกจริงๆที่ว่ายน้ำและดำน้าท่ามกลางทะเล แหวกว่ายดำลงไปกินสาหร่ายได้อย่างมีความสุข

5. ไปเฝ้าดู Galapagos Hawk เหยี่ยวกาลาปาโกส ล่าเหยื่อ 

Galapagos Hawk

เหยี่ยว Galapagos Hawk สามารถล่าอิกัวน่าเป็นอาหารได้ตามสิทธิทางธรรมชาติ ตามกฏหมายของเอกวาดอร์ มีการคุ้มครองความปลอดภัย อิกัวน่า อย่างเข้มงวดมากๆ คนที่ทำร้าย หรือทำให้อิกัวน่าบาดเจ็บหรือตายที่นี่ มีความผิด ตั้งแต่สถานเบาคือปรับเงินหลักหมื่นขึ้นไปจนกระทั่งถึงโทษจำคุก จะมีก็หนึ่งเดียวเท่านั้น ที่สามารถล่าอิกัวน่าเป็นอาหารได้ตามสิทธิทางธรรมชาติ  ปล.ระวังอย่าไปเผลอทำร้ายอิกัวน่าบาดเจ็บกันนะครับ

6. ถ่ายรูปนกนางนวลเฉพาะถิ่นกาลาปากอส และจับตา นกฟริเกต โจรสลัดแห่งกาลาปาโกส

Lava gulls และ Swallow-tailed gulls

นกเฉพาะถิ่นที่มีเพียงกาลาปาโกสที่เดียวในโลก  คือ นกนางนวล 2 ชนิด พันธุ์ Lava gulls และ Swallow-tailed gulls

 

galapagos Birds

นกฟริเกต ฉายาโจรสลัดแห่งกาลาปาโกส บินโขมยโฉบเหยื่อของนิกชนิดอื่นได้กลางอากาศ ตัวผู้มีสีสันสวยงาม

7. ถ่ายรูปกับ สิงโตทะเลเฟอร์ซีไลออน

galapagos sea lions

galapagos sea lions สิงโตทะเลขนฟูมีขนนุ่ม เป็นสัตว์ที่ควรระวังในการถ่ายภาพสูงมากๆ เพราะสิงโตทะเลเป็นสัตว์ที่หวงถิ่น ต้องรักษาระยะห่างให้เหมาะสม ระวังโดนกัด แล้วหมดสนุกอดเที่ยวนะครับ เพราะแผลถูกกัดจะอักเสบรุนแรง เนื่องจากฟันของสิงโตทะเลปกติจะมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายหลายชนิด แต่ว่าก็ว่าเถอะ ใครก็อยากได้รูปสวยๆ เพราะฉะนั้นถ่ายด้วยความไม่ประมาทครับ

8. เก็บภาพนกเพนกวิน galapagos

The Galapagos Penguin

หนึ่งเดียวบนแนวเส้นศูนย์สูตร ที่นกเพนกวินมาอาศัยร่วมกันกับสัตว์ชนิดอื่น ที่นี่ที่เดียว : The Galapagos Penguin is the smallest member of the genus Spheniscus, which also includes the closely related Humboldt Penguin, and the Magellanic and African Penguins.

9.ดูนกฟินซ์  Darwin’s finches must be the symbol of evolution in the Galapagos

Darwin's finches

If the giant tortoise is the symbol of the Galapagos Islands, then Darwin’s finches must be the symbol of evolution in the Galapagos. It may seem curious that of all the animals in the Galapagos,this group of very drab and dull birds is most closely associated with Darwin’s name. He was neither the first to see them (they are mentioned in passing by Captain James Colnett in 1798) nor did they figure much in his writings subsequent to the “Voyage of the Beagle”. Despite the fact that they intrigued Darwin, they are far too complex a group of animals for Darwin to have understood. Nevertheless, they played an important role in helping him recognize the reality of the evolutionary process. The name was first applied in 1936, and popularized in 1947 by the ornithologist David Lack, who published the first modern ecological and evolutionary study of the finches. Today Darwin’s finches are the subject of intense study, and they are revealing much about the evolutionary process.

10 .เอาหนังสือเรื่อง On The Origin of Species ผลงานที่โด่งดังของดาร์วิน ไปอ่านบนเกาะ

the Origin of Species

the Origin of Species หนังสือที่ไม่ควรพลาดติดไปอ่านระหว่างเดินทางเที่ยวนี้ รับรองว่าฟิน ^ ^

หนังสือ The Origin of Species มี่ชื่อเต็มว่า the Origin of Species by Means of Natural Selection) ในปี ค.ศ. 1859 มีชื่อไทยว่า กำเนิดพงศ์พันธุ์ และเหมาะมากที่ สิงห์นักเดินทาง จะพกเล่มเล็กๆ แบบนี้สักเล่มลงน้ำไปนั่งเปิดอ่านเล่นในเรือระหว่างเดินทางแต่ละเกาะ

การได้ไปสัมผัสหมู่เกาะ กาลาปากอส จริงๆ เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของชีวิตที่หาได้ยากมากๆ และไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไป ได้สัมผัสกันเสมอไป เพราะทั้งงบค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการเดินทาง เส้นทางการเดินทาง และองค์ประกอบที่ลงตัวหลายๆ อย่างทั้งเวลาและสุขภาพ ควรเตรียมทั้งสภาพร่างกาย หยูกยา และวางแผนชีวิตให้ดีก่อนการเดินทาง แต่แม้ว่าจากทางเอเชียจะไกลมาก แต่ที่นี่ก็ยังมีสิงห์นักเดินทางไปเยือนอย่างไม่ขาดสาย เพราะที่นี่เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของความรู้ ความคิด ที่เกี่ยวข้องกันกับโลกใบนี้ และมีเรื่องราวมากมายที่นี่ ทั้งความแตกต่างทางชีวภาพของแต่ละเกาะ ไปจนถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ที่ปรับรับวิวัฒนาการ เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับเผ่าพันธ์ตนเอง

ยิ่งเขียนถึง ยิ่งอยากไปครับ 555 เสน่ห์ที่นี่ล้ำลึกจริงๆ ถ้าได้ไปคงถ่ายรูปกระหน่ำสุดๆ 

แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีเวลาไปด้วยตัวเอง ปัจจุบัน กูเกิล นำคุณไปสัมผัสชีวิตบน Galápagos Islands ผ่านทาง กูเกิ้ลสตรีทวิว ได้แล้ว ด้วยความร่วมมือจาก คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกาลาปาโกส (GNPD) และ มูลนิธิชาร์ลส ดาร์วิน (CDF) ครับ หน้าตาโปรแกรมก็เป็นแบบนี้ คลิกตามภาพไปเพื่อทดลองใช้ได้เลยครับ หมู่เกาะกาลาปากอส
ส่วนตัวว่าเป็นเรื่องดีครับ เพราะคนที่ไม่มีโอกาสไปสัมผัส กาลาปากอส ด้วยตัวเองก็ยังมีโอกาสได้สัมผัส Galapagos islands ผ่านกูเกิ้ลแผนที่ นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือกับทีมงานจาก Catlin Seaview Survey โดยใช้กล้อง SVII เรายังจะได้ดำน้ำเห็นชีวิตของสัตว์ใต้ท้องทะเลรอบ ๆ หมู่เกาะอีกด้วยครับ

อ้างอิง

 1. Galapagos islands Top 10 เรื่องที่ไม่ควรพลาด
 2. ผจญภัยใน Galapagos ฝันกลางตื่นที่คุณไม่รู้ลืม
 3. ตามรอยทฤษฎีวิวัฒนาการ ของชาร์ล ดาร์วิน ที่ กาลาปาโกส galapagos
 4. คู่มือเดินทางไป เกาะกาลาปาโกส
 5. Galapagos Islands  กับ 10 เรื่องเด็ดที่ไม่ควรพลาด
 6. กาลาปากอส ดินแดนแห่งจุดเริ่มต้นของทฤษฎีวิวัฒนาการ ของชาร์ล ดาร์วิน
27 Mar

Discover Galapagos : A journey from Thailand to Ecuador

Galapagos ดินแดนแห่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบ Discovery ทฤษฎีวิวัฒนาการ ของชาร์ล ดาร์วิน

The Galapagos were born from volcanoes erupting violently out of the sea. Plant and animal species traversed 1000 km of ocean to colonize the islands, leaving species isolated and evolving independently on different islands.Observing this had a resounding impact on the formations of Darwin’s Theory of Natural Selection and the theory of evolution by natural selection.

กาลาปากอส หรือ กาลาปาโกส Galapagos islands ปัจจุบันขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะแห่งการท่องเที่ยวจัดทัวร์ตามรอย ชาร์ลส ดาร์วิน เจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ซึ่งมาที่เกาะนี้ในปี 1835 เดือนกันยายน พร้อมกับเรือบีเกิล (Beagle) และใช้เวลา 19 วันในการเก็บตัวอย่าง ก่อนที่จะสังเกตพบความหลากหลายและแตกต่างของสิ่งมีชีวิตในหมู่เกาะนี้ จนได้ความคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติ และทฤษฎีวิวัฒนาการ และเมื่อ ชาลส์ ดาร์วิน ได้เอาแนวคิดนี้ไปสรุปและตีพิมพ์หนังสือ The Origin of Species by Means of Natural Selection ในปี ค.ศ. 1859 ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นทางการของโลกของเรา เราอาจกล่าวได้ว่าที่ Galapagos islands เป็นดินแดนแห่งจุดเริ่มต้นของทฤษฎีวิวัฒนาการ ของชาร์ล ดาร์วิน

Galapagos

The Origin of Species

 

กาลาปากอส Galápagos Islands หรือออกเสียงอีกแบบว่า เกาะกาลาปาโกส กาลาปากอสDicover ภาพมุมสูง กาลาปากอสภาพซูมมุมสูง

อีกแรงบันดาลใจหนึ่ง ถ้าหากใครได้เคยหนังสือนิยายเรื่อง กาลาปาโก้ส ของคุณจันทรำไพ  ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึง เดินทางร่วมกับทีมสำรวจด้าน Biology ไปที่เกาะนี้  ได้เจอกับพระเอกที่เป็นลูกชายของ professor คนนึงในทีม แล้วพบรักกัน รับรองได้เลยว่าจะอยากไปแน่นอน เพราะเรื่องโรแมนติกมาก

การค้นพบหมู่เกาะนี้ เดิมทีเป็นจุดพักเติมน้ำจืด เริ่มต้นจากเกาะหลักๆ ก่อนที่จะนับเกาะเล็กเกาะน้อยที่รายรอบ คือ เกาะอัลเบมาร์ล (Albermarle) หรือ เกาะอิซาเบลา (Isabela Island), เฟอร์นันดินา (Fernandina Island), ซานตาครูซ (Santa Cruz Island), ซานตาเฟ (Santa Fe Island), เอสปาโนลา (Espanola Island) และ ซานคริสโตบัล (San Cristobal Island) ทั้งหมดนี้ ชื่อทางการคือ Archipiélago de Colón ส่วนชื่อปัจจุบันนั้นมีที่มาจาก เต่ากาลาปากอส เต่ายักษ์ จากในภาษาสเปนโบราณเดิมที่เรียกว่า กาลาปาโก (galápago) อันเป็นที่มาของชื่อหมู่เกาะนี้ (galápagos เป็นรูปพหูพจน์) หมู่เกาะนี้ เริ่มปรากฏในแผนที่ครั้งแรกในปี 1570 เป็นจุดที่แวะเติมเสบียงและน้ำจืด ในปี 1859 หรือ 289 ปีต่อมา จาก หนังสือของ ชาร์ลส ดาร์วิน และ 500 ปีต่อมา ที่นี่ก็กลายเป็นศูนย์กลางของการเดินทาง ของ สิงห์นักเดินทาง ผู้ที่ปรารถนาจะ Discover โลกใบนี้ ไม่ว่าใครที่รู้จักก็อยากไปสัมผัสกันทั้งนั้น (ว่าแล้วกระดกน้ำสิงห์ก่อนเขียนต่อ) ว่ากันว่ามีผู้คนหลั่งไหลเดินทางจากทั่วโลกไปไม่ขาดสายเลยทีเดียว

Galapagos ไปยังไง ที่พักอยู่ที่ไหน

คุณอาจไม่รู้ว่า  จากเมืองไทย เราต้องนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปลงกรุงอัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อน (มีอีกหลายเส้นทางนะ) แล้วจึงต่อเครื่องไปลงที่เมืองคีโต้ ประเทศเอกวาดอร์ และจุดเดินทางจากเมืองที่มีเครื่องบินมุ่งตรงสู่ หมู่เกาะกาลาปากอส จากประเทศเอกวาดอร์ มีเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ เมืองกวายาคิล (Quayaquil) กับ เมืองกีโต้ (Quito) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ ทัวร์ของทุกคนต้องมาตั้งหลักสตาร์ทที่ 2 เมืองนี้ ณ เมืองใดเมืองหนึ่ง ก่อนที่จะเดินทางบินต่อไปยัง เกาะซานตาครูซ (Santa Cruz Island) หรือเกาะซานคริสโตบัล (San Cristobal Island) ที่ตั้งของสนามบินหลักๆ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ราคาประมาณ 388 ถึง 400 ดอลล่าร์ รวมค่าเข้าอีก 100 ดอลล่าร์ รวมก็ประมาณ 500 ดอลล่าร์ ที่จะต้องเตรียมจ่ายสำหรับการเดินทางทางอากาศของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่เกาะ Galapagos ที่สะดวกรวดเร็วที่สุด เพราะหมู่เกาะกาลาปาโกส Galápagos Islands หรือที่มีชื่อภาษาสเปนอย่างเป็นทางการว่า กลุ่มเกาะโกลอน อยู่ห่างออกจากฝั่งไปไกลเกือบเป็นพันกิโล ที่นี่มีเกาะหลักประมาณ 14 แห่ง และมีเกาะขนาดเล็กอีกราวร้อยกว่าแห่ง ทั้งหมดนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ก่อนเดินทางคุณควรศึกษา กฏและข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยว  กาลาปากอส และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยครับ

Galapagos islands

Galapagos Map

จากเอกกวาดอร์ไปสู่เกาะ ลงเครื่องผ่านกงสุล จุดนี้อย่าลืมเตรียมตัวจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเกาะ ๑๐๐ ดอลล่าร์ และค่าทำบัตรอีก ๑๐ ดอลล่าร์ครับ บนหมู่เกาะฯ มักจะมีที่พักบนเกาะไม่กี่จุด (ยกเว้นที่เกาะ Santa Cruz Island ที่มีที่พักจำนวนมาก) และส่วนมากจะเป็นการนอนพักกันบนเรือ และมีเรือมากมายหลายระดับคอยรอให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ เนื่องจากแต่ละเกาะก็ห่างกันมาก หากต้องการไปเที่ยวให้ครบทุกจุด ต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 2 อาทิตย์ และเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยังแต่ละเกาะ ซึ่งแต่ละเส้นทางจะเป็นการเดินทางโดยผ่านการดูแลของหน่วยงาน องค์กร และเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยวทุกคนต้องจ้างไกด์ และปฏิบัติตามกฏระเบียบของเกาะเพราะเป็นกฎของทางเกาะ ตลอดการเดินทางจะต้องมีนักนิเวศวิทยาอยู่ด้วยตลอด เพื่อเป็นการควบคุมเพื่อให้รบกวนสภาพแวดล้อมและ สิ่งมีชีวิต หรือ สัตว์ ในเกาะกาลาปากอส น้อยที่สุด เช่น นกฟินซ์ เต่ายักษ์ งู เหยี่ยว และอิกัวน่า ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละเกาะที่พัฒนาการแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันเลย

Miconia

Miconia Puerto Baquerizo Moreno, เอกวาดอร์ Manfred 1220 หนึ่งในที่พักบนเกาะ San Cristóbal

อย่างไรก็ตามสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ทางผ่านไปสู่ กาลาปากอส อย่างเมืองกวายาคิล ควรต้องระมัดระวังตัวและทรัพย์สินให้ดีด้วย เพราะที่เมืองนี้เคยมีข่าวของการชิงทรัพย์ซึ่งหน้าให้เห็นกันอยู่บ่อย ๆ ระหว่างการเดินทางจึงควรสังเกตสังกา และระมัดระวังการวางข้าวของในที่สาธารณะจนถึงเรื่องง่ายๆไม่ทันคิด อย่างการใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุย ถ้าหากมีเพื่อนในการเดินทาง มีบัดดี้ที่ช่วยเป็นหูเป็นตาเดินทางไปด้วยกันก็จะดีมาก เพราะแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวจะได้ราบรื่น ไม่สะดุดไปกับเรื่องยุ่งๆแบบนี้ทั้งที่เดินทางกันไปไกลถึงค่อนโลก และยังต้องเดินทางต่อไปอีกเกือบพันกิโล เพื่อได้ชมธรรมชาติอันเป็นที่เลื่องลือได้อย่างอิ่มเอมและสุขใจ ส่วน เมืองกีโต้ (Quito) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ นี้ จัดเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกัน เมืองนี้ไม่ควรพลาดที่จะผ่านทางไปเฉยๆ เพราะมีดี มีสถานที่น่าเยี่ยมชมมากมายก่อนการเดินทาง เรื่องน่ารู้อีกเรื่อง ก็คือ ในปี 2550 ยูเนสโกเคยจัดที่นี่ให้เป็นมรดกโลกที่อยู่ในสภาวะอันตราย ซึ่งจะว่าไปก็คงเพราะน้ำมือมนุษย์นี่แหละครับ

เคยมีคนไทยเคยเดินทางไปที่ Galapagos ไหม

สำหรับคนไทยแล้วน่าจะนับคนได้ที่มีโอกาสได้ไปถึง และได้เยือนหมู่เกาะแห่งนี้ เพราะอยู่ไกลมาก การเดินทางต้องใช้เวลา และความอุตสาหะมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนดั้นด้นค้นไปถึงนะครับ คนไทยหลายคนก็เคยไปถึงที่นี่มาแล้ว และก็พูดได้ว่าเป็นทริปที่ทรหดอดทนและได้ชื่อว่าของจริงกันทั้งนั้นที่จะไปถึงที่นี่ได้ ขณะที่คนทั่วโลกเค้าได้ไปสัมผัส แล้วมีหรือที่คนไทยจะไปสัมผัสมั่งไม่ได้ ถ้าไม่เชื่อลองไปค้นใน พันทิป pantip ดูครับ จะเจอคนที่เคยไปแล้วมาแชร์มาแลกประสบการณ์อยู่หลายคนเลยทีเดียว ว่าแล้วก็อยากไปครับ ไปสัมผัสของจริงให้รู้กันไปเลยด้วยสองตาเรา

คำถามฮาๆ มีเบียร์สิงห์ขายไหม

อันนี้ไม่รู้ได้ครับ ทางที่ดีพก Singha Beer กระป๋องติดตัวไปจิบด้วยไม่เสียหายครับ หากอยากจะฟิน จริง ๆ ข้อนี้ตั้งเล่นๆ เพราะเชื่อว่าการได้ไปสัมผัสจริงๆ เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของชีวิตที่หาได้ยากมากๆ และไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไป ได้สัมผัสกันเสมอไป เพราะทั้งงบค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการเดินทาง เส้นทางการเดินทาง และองค์ประกอบที่ลงตัวหลายๆ อย่าง ควรเตรียมทั้งสภาพร่างกาย หยูกยา และวางแผนชีวิตให้ดีก่อนการเดินทาง แต่แม้ว่าจากทางเอเชียจะไกลมาก แต่ที่นี่ก็ยังมีคนเดินทางไปอย่างไม่ขาดสาย เพราะที่นี่เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของความรู้ ความคิด ที่เกี่ยวข้องกันกับโลกใบนี้ และมีเรื่องราวมากมายที่นี่ ทั้งความแตกต่างทางชีวภาพของแต่ละเกาะ ไปจนถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ที่ปรับรับวิวัฒนาการ เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับเผ่าพันธ์ตนเอง

ยิ่งเขียนถึง ยิ่งอยากไปครับ 555 เสน่ห์ที่นี่ล้ำลึกจริงๆ

แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีเวลาไปด้วยตัวเอง ปัจจุบัน กูเกิล นำคุณไปสัมผัสชีวิตบน Galápagos Islands ผ่านทาง กูเกิ้ลสตรีทวิว ได้แล้ว ด้วยความร่วมมือจาก คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกาลาปาโกส (GNPD) และ มูลนิธิชาร์ลส ดาร์วิน (CDF) ครับ หน้าตาโปรแกรมก็เป็นแบบนี้ คลิกตามภาพไปเพื่อทดลองใช้ได้เลยครับ
หมู่เกาะกาลาปากอส

ห้องทดลองสิ่งมีชีวิตของชาร์ลส ดาร์วิน
ส่วนตัวว่าเป็นเรื่องดีครับ เพราะคนที่ไม่มีโอกาสไปสัมผัส กาลาปากอส ด้วยตัวเองก็ยังมีโอกาสได้สัมผัส Galapagos islands ผ่านกูเกิ้ลแผนที่ นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือกับทีมงานจาก Catlin Seaview Survey โดยใช้กล้อง SVII เรายังจะได้ดำน้ำเห็นชีวิตของสัตว์ใต้ท้องทะเลรอบ ๆ หมู่เกาะอีกด้วยครับ

อ้างอิง

 1. กาลาปากอส  Top 10 เรื่องที่ไม่ควรพลาด
 2. ผจญภัยใน กาลาปากอส ฝันกลางตื่นที่คุณไม่รู้ลืม
 3. ตามรอยทฤษฎีวิวัฒนาการ ของชาร์ล ดาร์วิน ที่ กาลาปากอส galapagos
 4. ข้อมูลเดินทางไป กาลาปากอส
 5. หมู่เกาะกาลาปากอส กับ 10 เรื่องเด็ดที่ไม่ควรพลาด
 6. กาลาปากอส ดินแดนแห่งจุดเริ่มต้นของทฤษฎีวิวัฒนาการ ของชาร์ล ดาร์วิน